Både næringsplanens strategiske del og handlingsplanen er innrettet for å støtte opp rundt fiskerinæringen. Det betyr ikke at denne næringen favoriseres til ugunst for andre, men er en erkjennelse av at næringen er avgjørende for bosettingen på Røst.

Fiskeindustrien har høy kapasitet på land, også på Røst. Det er sterk og økende konkurranse om råstoffet, fiskeflåten består av færre og større fartøy noe som allerede utfordrer havneforholdene på Røst. I et sterkt fiskeriavhengig samfunn som Røst har flere av næringsaktørene igangsatt tiltak som inngåelse av strategiske allianser for å sikre råstofftilgang, investert for sesongforlengelse (eks. levendelagring), flere øker grad av foredling og/eller jobber med produktutvikling for å øke verdiskapingen lokalt. 

Næringsutvikling og samfunnsbygging innebærer tilrettelegging for at også annen næringsvirksomhet kan ha gode driftsvilkår. Da trengs næringsbygg og egnede arealer for støttefunksjoner til industri og samfunn, leverandører av varer og tjenester, håndverkerfag, samferdsel, teknisk infrastruktur og drift, bygg og anlegg, osv. Mange bransjer er i endring og nye næringer vokser frem. Mange arbeidsplasser er stedsuavhengige i den forstand at arbeidet kan gjøres fra hvor som helst. Disse etterspør kontorfasiliteter, IKT-infrastruktur og arbeidsfellesskap.

Det arbeides i egen prosjektorganisasjon for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for etablering av et næringsbygg. Å skape/legge til rette for aktivitet i bygget innebærer ikke utelukkende rekruttering av leietakere, men nesten like mye å skape et livskraftig kultur-/møtested, aktivitetssenter som bidrar til bolyst og bli-lyst.

Les mer i handlingsplanen, næringsplanen, i saksfremleggene til k-styret - eller ta kontakt med næringssjefen.