Mål

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Hvem kan søke om midler?

Ordningen rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.

Støtten skal kompenserer lokale virksomheters ekstraordinære kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.

Støtte kan gis lokalt næringsliv som av ulike årsaker faller utenfor nasjonale ordninger eller fordi kommunene selv ønsker å prioritere økt støtte til virksomheter som allerede har mottatt støtte.

Kommunen har stor anledning til å støtte ulike deler av næringslivet innenfor sin kommune. De kan selv velge hvordan de vil tildele støtte.

Virksomheter som har søk tidligere på kompensasjonsordningen kan også søke på del 6.

Støtten gjelder for desember 2021 og januar 2022

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, ekstraordinære kostnader eller tap i perioden desember 2021 og januar 2022.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.

  2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.

  3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.

  4. Virksomheter som ikke har mottatt støtte tidligere.

Søknadsfrist

14. mars 2022

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

Krav til innhold i søknaden/dokumentasjon

  • Regnskap 2019, 2020 og 2021 (2021 kan være ubekreftet).

  • Beskrivelse av situasjonen for perioden det søkes om støtte for (desember 2021 og januar 2022).

  • Dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for .

  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsatte i normalår (2019) og nå/2022.

Beregning av støtte

Støtten beregnes og prioriteres skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Behandling av søknader

Søknadene behandles av Formannskapet i Røst kommune. Målet er at søknadene skal være behandlet innen tre uker etter søknadsfrist. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. 

Spørsmål om søknad kan rettes til

Næringssjef Regine Berglund, 99494585, regine.berglund@rost.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.