Røst er et fiskeriavhengig samfunn med lange tradisjoner for produksjon av tørrfisk av høy kvalitet. Senere års befolkningsutvikling er sannsynligvis både et utslag av en nasjonal trend med sentralisering, men også påvirket av regulatoriske endringer i nasjonal fiskeripolitikk.

Fiskerinæringen har relativt store sesongvariasjoner. For å få til en befolkningsvekst og næringsutvikling på Røst, trengs blant annet flere helårige arbeidsplasser som gjør at familier kan ha to årsinntekter.

Røst kommune har tilsatt næringssjef i et toårig engasjement fra februar 2018. Næringssjefen har vært prosess- og prosjektleder for «Strategisk næringsplan for Røst 2019-28» som ble vedtatt i desember 2018. Planprogrammet ble vedtatt i april 2018 som en kommunedelplan. I prosessen har det vært avholdt åpne møter og temasamlinger med næringsaktører, berørte og interesserte parter slik at alle som har ønsket å delta i prosessen, har fått muligheten. Den strategiske delen av planen er vedtatt for 10 år. Handlingsplanen skal rulleres årlig, første gang høsten 2019.

Næringssjefen har særlig fokus på tiltak som kan bedre næringslivets rammebetingelser. Dette gjelder finansiering av infrastruktur og anlegg, samferdsel og kommunikasjon, kompetanse og næringssamarbeid.

 

Røst kommune har et næringsfond som kan gi økonomiske tilskudd til bedriftsutviklingstiltak og investeringer. Vedtekter for næringsfondet finner du i lenke på siden her.

Har du en ide du vil drøfte – ta gjerne kontakt.