Strategisk næringsplan angir en arbeidsform og en retning for Røst kommunes arbeid med næringsutviklingstiltak. Planen peker på utfordringer og foreslår en strategisk tilnærming for tilretteleggingsarbeid som skaper grunnlag for vekst.

Næringsplanen oppsummerer status og utfordringer sektorvis. Det er pekt på en del føringer og drivkrefter som Røst må forholde seg til. De strategiske satsingsområdene er formulert på bakgrunn av innspill på åpne møter og drøftinger i arbeidsgruppen. På temamøtet for fiskere var det dårlig oppmøte, og dette kan ha flere årsaker. Det er ikke etablert et fiskarlag eller annet forum hvor aktørene møtes og drøfter relevante, felles problemstillinger.

Det er brukt forholdsvis mye tid på informasjonsinnhenting og involvering av alle relevante aktører, ikke bare på annonserte møter, men også i mindre grupper og direktekontakt. Foreliggende plan bygger også på innspill fra arbeidsgruppa og de som har møtt der næringsplanarbeidet var tema.

Iflg. PBL § 11-14 skal foreliggende planforslag ut på høring.

 

Formannskapets har vedtatt å legge Strategisk næringsplan for Røst 2019-28 ut på høring med høringsfrist 4.12.2018. Planen kunngjøres i Lofotposten og Avisa Nordland. Planen er tilgjengelig på kommunens nettside (se link til høyre på denne siden), på Røst rådhus og på Joker.

Nærmere informasjon hos Hilde Grimstad (næringssjef).

Telefon                760 50 510 eller 975 86 083

Epost                    hilde.grimstad@rost.kommune.no 

Høringsuttalelser eller innspill sendes    Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst

eller til post@rost.kommune.no