Søknadsfrist for 2024

  • Søknadsfristen er 3. november 2023. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søkere må sette seg inn i regelverk og veileder til tilskuddsordningen.
  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Regelverk, veileder, informasjon om søknadsprosessen og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Tilskudd til inkludering av barn og unge

Kort om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler.

Kontaktperson i Røst kommune

Søkere som trenger veiledning eller har spørsmål til søknaden kan kontakte kontaktperson for tilskuddsordningen i Røst kommune:

Kristian Stråmyr
Telefon: 76 05 05 07
Kristian.stramyr@rost.kommune.no

Alle tekniske spørsmål knyttet til søknadsskjemaet rettes til Bufdir.