Fra og med 2020 ble det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i gjeldende takster på alle boliger og fritidsboliger. Denne er videreført i 2023. Bunnfradrag på kr 10 000 for boliger og fritidsboliger med minst én selvstendig boenhet er også videreført.

Blir eiendomsskatten for en eiendom beregnet til mindre enn kr 300 per år vil ikke denne skatten bli skrevet ut.

De vedlagte listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer) og tilhørende takst- og skattedata. Eiendommer som er helt fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §§ 5 eller 7 fremgår særskilt.

Forrige alminnelige taksering var i 2013. Takstene står i utgangspunktet i 10 år fra takseringsdato, men kommunestyret vedtok i møte 13.12.2022 å utsette ny alminnelig taksering og heller bruke gjeldende takster. Der det har vært nødvendig med korrigeringer som følge av lovendringer eller endringer i grunnopplysninger og/eller klagebehandling er takstene justert.

Eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt for 2023 må sendes skriftlig til 

Eiendomsskattekontoret i Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 RØST

innen 12. april 2023. Alternativt kan klagen sendes via eDialog på https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/945037687. Klagen bør inneholde en begrunnelse. Det kan også fremmes klage over selve takstvedtaket, om det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.