Det betyr at offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.

Eventuelle uttalelser til forskriftsutkastet merkes med "Forskrift om endring i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder" og rettes til postkasse@rost.kommune.no

Høringsfrist: 15. mai 2023.

Innsendte uttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vurdert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling av forskriften. Spørsmål angående forskriftsutkastet rettes til saksbehandler Kristian Stråmyr på e-post: Kristian.Stramyr@rost.kommune.no.

Bakgrunn for høringen

Kommuneloven krever at deler av kommunens godtgjøringsregler må fastsettes som lokal forskrift i henhold til reglene i forvaltningsloven. Kommunestyret vedtok egen forskrift 25.11.2020, og denne skal revideres før utgangen av inneværende valgperiode jf. årsbudsjettet 2023.

Etter høringen vil kommunedirektøren følge opp høringen og fremme sak om vedtakelse av endringer i forskrift når høringsfristen er utløpt. Kommunestyret fastsetter forskriften endelig.