Det betyr at offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.

Eventuelle uttalelser til forskriftsutkastet merkes med "Forskrift om godtgjøring og velferdsgoder til folkevalgte" og rettes til postkasse@rost.kommune.no

Høringsfrist: 29. oktober 2020.

Innsendte uttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vurdert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling av forskriften. Spørsmål angående forskriftsutkastet rettes til saksbehandler Kristian Stråmyr på e-post: Kristian.Stramyr@rost.kommune.no.

Bakgrunn for høringen

Ny kommunelov slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10).

Kommunestyret har også tidligere fastsatt regler om dekning av utgifter, økonomisk tap og arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven av 1992 §§ 41 og 42. Det som er nytt, er at reglene skal gis som forskrift. De folkevalgtes økonomiske rettigheter kan ikke lenger reguleres i reglementer som har en litt løsere ramme når det gjelder saksbehandling og utforming. Det er også nytt at kommunestyret selv skal gi forskrifter om ettergodtgjøring og permisjoner.

Etter høringen vil formannskapet behandle forslaget til forskrift på nytt og gi sin innstilling i saken. Kommunestyret fastsetter forskriften endelig.