Eventuelle uttalelser til utkastet merkes med "Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2022 – 2025" og rettes til postkasse@rost.kommune.no.

Høringsfrist: 26. januar 2022.

Innsendte uttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vurdert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling av planen. Spørsmål angående høringsutkastet rettes til saksbehandler Kristian Stråmyr på e-post: Kristian.Stramyr@rost.kommune.no .

Bakgrunn for høringen

Det er utarbeidet et forslag til revidert kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2022-2025. PBL § 11-14 utløser krav om at planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Målet med denne høringen er at lag, foreninger og organisasjoner skal kunne komme med innspill / kommentarer og forslag til andre nye tiltak / prosjekter som de ønsker skal være med i planen.

Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som det søkes spillemidler til, må være innarbeidet i en kommunal plan. Plan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2022-2025 er en revidering av Røst kommunes kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2011-2015.

Kommunestyret vedtok i møte 22.06.2021 kommunens planstrategi. Den konkluderte med at det var behov for en revisjon av gjeldende kommunedelplan med oppstart i 2021. Planforslaget er utarbeidet av Røst kommune administrativt, men lagt frem for innspill fra styringsgruppen for kulturplan inkl. idrett.