Vedlagt følger utkast til kommuneplanens samfunnsdel for Røst kommune 2022 -2033.

Røst formannskap har den 02.03.22 vedtatt å sende planen ut på høring til berørte. I tillegg blir høringen offentligjort på kommunens hjemmeside og ellers på høvelig måte.

Planen vil bli fremlagt til kommunestyret for endelig godkjenning i juni 2022.

Vi ber om at tilbakemeldinger, merknader og innspill rettes til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst. Vi foretrekker at tilbakemeldinger fremsettes skriftlig enten via post eller på epost til postkasse@rost.kommune.no

 

Høringsfristen settes til 27.05.22