Røst formannskap har den 6. april 2022 fattet følgende enstemmige vedtak:

Det varsles om oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel 2023 – 2034 og kystsoneplan for Røst kommune, i henhold til plan- og bygningslovens § 11-5. Planprogrammet legges ut til høring i 6 uker.

 

Det gis frist til 7. juni 2022 til å gi innspill og merknader til det foreslåtte planprogrammet (ikke 30.05.22 som det står i planprogrammet)

 

Forslag til planprogram ligger vedlagt.