Forslaget sendes derfor nå ut til offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget samt legges ut på kommunens hjemmeside og på rådhuset, til uttalelse innen en fastsatt frist. Handlingsplanen skal sluttbehandles av kommunestyret i desember-møtet.

Eventuelle uttalelser til utkastet merkes med "Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan" og rettes til postkasse@rost.kommune.no.

Høringsfrist: 22. november 2020.

Innsendte uttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vurdert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling av handlingsplanen. Spørsmål angående planutkastet rettes til saksbehandler Kristian Stråmyr på e-post: Kristian.Stramyr@rost.kommune.no .

Bakgrunn for høringen

Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeidet i møte 09.09.2020. Rådmannen nedsatte deretter en tverretatlig arbeidsgruppe med oppdrag om å utarbeide et utkast til rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Planutkastet til rusmiddelpolitisk handlingsplan legger vekt på å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i kommunen samt en oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Utkastet inneholder i tillegg alkoholpolitiske retningslinjer jf. alkoholloven § 1-7d.