Røst formannskap vedtok i f.sak 4/17 at forskriften kunngjøres og sendes ut på høring.
Forskriften vil i tillegg til offentliggjøring på kommunens hjemmeside, bli sendt ut til høring til de interressenter som berøres av forskrift jf. Forvaltningslovens § 37, for uttalelse. (se vedlegg til høringsnotat)
Når høringsfristen er ute, vil rådmannen fremme saken for endelig vedtak i Røst kommunestyre før 1. juli 2017.

Høringsfrist settes til 15. mai 2017.

Innspill må sendes skriftlig til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst eller på e-post til postkasse@rost.kommune.no