GENERELL INFORMASJON

Sentrale forhandlinger for årets tariffoppgjør ble gjennomført denne våren.
KS og alle arbeidstakerorganisasjonene i sammenslutningene LO kommune, YS kommune og Akademikerne ble til slutt enige etter mekling og har vedtatt meklingsløsningen.

Unio og Norsk Lektorlag avslo meklerens forslag og iverksatte arbeidskamp/streik. Regjeringen stanset Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd 4. juni, og resultatet for medlemmer i Unio vil derfor bli avgjort i Rikslønnsnemnda. Norsk Lektorlag avsluttet sin streik 11. juni 2021.

Ved lønnsoppgjøret 2021 ble det enighet om at det skal settes av midler til lokale forhandlinger i kapittel 4. Pottens størrelse skal være 1,0 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. oktober 2021. For kapittel 3 og 5 som kun får sin lønn regulert ved lokale forhandlinger, er virkningsdatoen 01.05.2021.

På bakgrunn av dette skal det gjennomføres lokale forhandlinger i Røst kommune for både kapittel 3, 4 og 5 i løpet av høsten 2021.

 • Kapittel 3 gjelder lønn til ledere som innehar delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar. Lønnsutviklingen for dette forhandlingskapitlet foregår i sin helhet ved lokale forhandlinger.
 • Kapittel 4 gjelder lønn til alle de store stillingsgruppene (f.eks stillinger uten særskilt krav til utdanning, fagarbeidere, høyskolestillinger, lærere etc.) som ligger inne i sentrale lønns- og stillingstabeller med garantilønn og ansiennitetsstiger i Hovedtariffavtalen. Lønnsutviklingen for dette forhandlingskapitlet foregår i hovedsak i sentrale forhandlinger, men med mindre potter til lokal forhandling dersom det i det sentrale oppgjøret er satt av penger til dette.
 • Kapittel 5 gjelder lønn til medarbeidere som ikke følger tabellene i kapittel 4, men som har fått fastsatt sin lønn på et individuelt grunnlag (f.eks. ingeniører, leger, jordmødre, rådgivere etc.). Lønnsutviklingen for dette forhandlingskapitlet foregår i sin helhet ved lokale forhandlinger.

ORGANISERTE ARBEIDSTAKERE

Alle arbeidstakere som er organiserte, må henvende seg til sin arbeidstakerorganisasjon for å få tilsendt kravskjema og frist for innlevering av krav. Husk at alle krav må begrunnes med føringer for det aktuelle forhandlingskapitlet. 

ORGANISERTE ARBEIDSTAKERE UTEN LOKAL HOVEDTILLITSVALGT

For organiserte arbeidstakere som ikke har lokal hovedtillitsvalgt, er det mulig å forhandle digitalt. Den ansatte må selv ta kontakt med sin organisasjon for å skaffe forhandler, og sender inn krav til sin organisasjon. Den ansatte må gi stabsleder Kristian Stråmyr informasjon om at det skal forhandles digitalt og sende følgende informasjon til kristian.stramyr@rost.kommune.no :
-    Navn på ansatt
-    Arbeidssted
-    Stilling
-    Organisasjon
-    Navn på forhandler
-    Telefonnummer til forhandler
-    E-postadresse til forhandler

Stabsavdelingen tar deretter direkte kontakt med forhandler for å sende ut nødvendig informasjon og for å avtale tid for forhandling.

Dersom det er ønskelig at en hovedtillitsvalgt med lokal organisasjon i samme hovedsammenslutning skal forhandle for deg, må det tas direkte kontakt med den hovedtillitsvalgte for å avklare dette, og det må deretter gis beskjed til stabsleder.

UORGANISERTE ARBEIDSTAKERE

Uorganiserte arbeidstakere som ønsker å fremme krav i årets lokale forhandlinger, fyller ut følgende skjema: Kravskjema for uorganiserte arbeidstakere (se lenke til skjema i høyremenyen).

Skjemaet sendes stabsleder på e-post kristian.stramyr@rost.kommune.no innen 29. september 2021 kl. 13.00. Husk at alle krav må begrunnes med føringer for det aktuelle forhandlingskapitlet. 

POTT – HVA SKAL DET FORHANDLES OM?

For forhandlingskapitlene 3. og 5. er det ingen avsatt pott. Lønnsutviklingen for disse to kapitlene foregår i sin helhet lokalt, og disse får ingenting fra sentralt oppgjør.

I kapittel 4 har alle arbeidstakere allerede fått et sentralt tillegg som er gjeldende fra 01.05.2021. I tillegg skal det forhandles lokalt om en pott som tilsvarer ca. 1,0 % av lønnsmassen.

FREMDRIFTSPLAN

Fremdriftsplanen og tidsfristene for årets lokale forhandlinger får du hos din tillitsvalgte. Uorganiserte kan ta kontakt med nærmeste leder.

INFORMASJON OM RESULTATET

Etter at forhandlingene er avsluttet gjelder sperrefristen til alle protokoller er signert. Når sperrefristen er opphevet, kan organisasjonene informere sine medlemmer om resultatet. Kommunen sender ut brev med informasjon om resultatet til alle ansatte som har fått lønnstillegg i løpet av forhandlingene.

ORD OG UTTRYKK VED TARIFFOPPGJØR

I forbindelse med lønnsforhandlinger og tariffoppgjør kan det dukke opp ord og uttrykk det kan være nyttig å forstå betydningen av:

 • Hovedavtalen - Avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunnleggende spilleregler om blant annet samarbeid i arbeidslivet. Hovedavtalen regulerer ikke lønn.
 • HTA - Forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2022. En tariffavtale er en skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår.
 • Generelt tillegg -  Et sentralt avtalt lønnstillegg. Generelle tillegg kan både være prosentvise tillegg til årslønn eller kronetillegg.
 • Garantilønn - I Hovedtariffavtalens kapittel 4 er det inntatt de ulike stillingsgruppenes minstelønn. Garantilønn gir uttrykk for den laveste årslønn i full stilling en arbeidstaker kan avlønnes etter, gitt (krav til) utdanningslengde.
 • Pott - Sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger - hjemlet i HTA. 
 • Hovedoppgjør - Hovedtariffavtalen i KS-området gjelder for 2 år av gangen. Hvert annet år er derfor hele hovedtariffavtalen under revisjon, både lønns- og avtalebestemmelser.
 • Mellomoppgjør - I hovedtariffavtalen finnes en bestemmelse som hjemler sentrale forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. I mellomoppgjør forhandles det kun om lønnsbestemmelser.
 • Overheng - En prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i året. Overhenget er et element som regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.
 • Glidning - Lønnsglidningen gir uttrykk for den delen av lønnsveksten som, i sentrale tariffavtaler, ikke kan tilskrives tariffmessige tillegg. Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn som følge av skiftet stilling. Glidningen er et element som regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.
 • Føringer - Føringer er de prioriteringer og kriterier som arbeidsgiver og organisasjonene i felleskap har avtalt for forhandlingene.
 • Sperrefrist – Alle parter som er involvert i lønnsforhandlinger kan ikke informere om resultatene før alle protokoller er signert.
 • Protokoll – Protokoll er et dokument som er signert av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene (i de tilfeller hvor ansatte er organisert), som viser hva partene har blitt enige om.

MER INFORMASJON OM TARIFF 2021

Dersom du er interessert i å lese om det sentrale oppgjøret og sentral tariff for 2021, kan du besøke KS sin side Tariff 2021