Røst formannskap har i møte 01.12.2020, sak 20/43, vedtatt å legge forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn.

Vedlagt følger formannskapets behandling.