Røst formannskap har i møte 26.11.18, sak 18/024 fattet følgende enstemmige vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag om reguleringsendring for Røst havn ut på offentlig høring høringsfristen settes til 6 uker fra vedtakets dato.

 

Saken gjelder reguleringsendring av Reguleringsplan for Røst havn, vedtatt 06.07.2016. Endringen omfatter områdene FK-1 og SBH-1. Endringene berører i hovedsak Røst sjømat AS eiendom gnr 5, bnr. 1 og Statens Vegvesens eiendommer, Røst fergekai og fylkeveg. Røst sjømat AS ønsker å kunne oppføre sjøhus og utlegging av flytekai.

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter ligger ute til ettersyn på Røst rådhus, Joker Røst og på Røst kommunes hjemmeside www.rost.kommune.no

Frist for å komme med innspill merknader settes til 14. januar 2019.