Situasjonen 27.03.20

 • Uforandret smittebilde. Fremdeles ingen påvist koronasmitte på Røst.
 • Kriseledelsen vil takke lokalt næringsliv og befolkning for godt samarbeid med de tiltak som er truffet de siste ukene. 
 • Røst kommunes kriseledelse oppfordrer alle som har tenkt å komme til Røst på påskeferie om å bli der de er. Dette gjelder både de som planlegger å besøke slekt og venner, fritidsreise, samt de som har eiendom på Røst. Dette begrunnes både ut fra smitterisiko og på grunn av mulig uønsket belastning av lokalt helsevesen. Alle er velkommen til Røst når koronasituasjonen er under kontroll.
 • Tiltak for fiskere. Regjeringen foreslår å øke bevilgnignen til garantilott. Les mer om dette her
 • Det oppfordres fortsatt til å unngå samlinger og tilstellinger hvor mange personer møtes.

------

Situasjonen 25.03.20:

 • Så langt ingen registrert koronasmitte på Røst.

 • Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Les mer om avlysning av eksamen HER

 • Innovasjon Norge kan hjelpe bedrifter i en vanskelig situasjon. Les mer om dette her

-----

Situasjonen 22.03.20:

Karantenen på 14 dager for de som kom/kommer fra steder i Norge sør for Dovre, gjeninnføres med øyeblikkelig virkning. 

Kommunelegen på Røst har i likehet med de andre kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen vurdert at karantene for de som kommer fra steder i Norge sør for Dovre fremdeles har verdi for å forebygge smitte

Kommunelegene i Lofoten og Vesterålen har revurdert opphevelsen av karantenevedtaket og kommet til at karantene for de som kommer fra steder i Norge sør for Dovre, likevel har verdi. Vedtaket gjelder de som kom/kommer fra nevnte område fra og med 10. mars. Se vedtak i vedlegg til høyre på siden.

-----

Situasjonen 21.03.20:

 • Smittebildet på Røst er uforandret, det vil si ingen påvist smitte,
 • På bakgrunn av at justisministeren ber kommunene om å fjerne lokale koronaregler vil ikke lokal forskrift fattet av kommuneoverlegen 14.03.20 bli fornyet. Forskriften har gyldighet til og med  i dag 21.03.20. Se for øvrig anbefalinger fra FHI her
 • Kommunal kriseledelse anser at de forskrifter som er fastsatt på nasjonalt plan er tilstrekkelig for å holde kontroll på situasjonen lokalt. Vi har tillitt til at røstværingene fortsatt følger alle råd og anbefalinger fra nasjonale myndigheter. En lokal forskrift er en rettslig regulering som utløser krav om oppfølging og vil legge bånd på lokale ressurser. Effekten av en lokal bestemmelse, slik situasjonen er nå, antas å ikke gi ønsket effekt. Vår vurdering er at smittesituasjonen kan holdes under kontroll uten juridiske forordninger på lokalt plan. Oppfordringene og rådene fra kommunen står likevel ved lag.
 • Når lokal forskrift opphører vil ikke de utvidede karantenereglene for personer som har oppholdt seg i deler av Sør-Norge etter 10. mars 2020 gjelde. Dette gjelder opphold i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Karentenebestemmelser for reise utenlands gjelder fortsatt.
 • Kommunal kriseledelse vil være representert i radiosending på Radio Røst kl. 16.00 – 17.30. (kan streames på internett www.radiorost.no)
 • Neste statusoppdatering på nett fra kommunal kriseledelse er mandag 23.03.20

-----

Situasjonen 20.03.20:

 • Det er fremdeles ikke påvist smitte på Røst,  men en del sitter fortsatt i karantene pga reise.
 • Flere personer har fått opphevet karentene. 
 • Vi oppfordrer fortsatt til å følge generelle hygieneråd og forhåndsregler.
 • Legekontoret er åpent og kan nås på telefon i vanlige åpningstidene. Videokonsultasjon er mulig.
 • Heimevernet i Lofoten har henvendt seg til kommunen og tilbudt hjelp til forskjellige oppdrag. Kommunen vurderer dette fortløpende men så langt er det ikke behov for bistand.
 • Representanter fra kriseledelsen vil delta med en bolk på daglige sendinger på Radio Røst, kl. 16.00 - 17.30.
 • Kommunen vil gi ukentlige stausrapporteringer til Fylkesmannen i Nordland om situasjonen. Første rapportering vil skje mandag 23. mars 2020.

VI ØNSKER ALLE VÅRE INNBYGGERE OG VENNER EN GOD HELG!

------

Situasjonen 19.03.20:

 • De to siste testene som er utført viser også negativt resultat, altså ingen smitte.
 • Testresultatene så langt har ikke av avdekket smitte på Røst. Det betyr nødvendigvis ikke at Røst er en koronafri kommune. Viruset kan fortsatt være i omløp uten at dette er fanget opp.
 • Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO. De som har mottatt faktura fra Røst kommune for mars skal betale denne og man vil for april ordne opp i forhold til den betalingsfrie perioden. Foreldre dette angår blir kontaktet direkte. Se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/ 
 • Ordfører deltar på Radio Røst i kveld og informerer om koronasituasjonen.
 • Forkjølet? Hold deg hjemme! Alle som har symptomer på luftveisinfeksjon bør holde seg hjemme til de er friske, og så ytterligere en dag til. Vi oppfordrer til bruk av egenmelding.
 • Følgende grupper bør kontakte legekontoret for vurdering med tanke på testing for koronavirus dersom de får symptomer på luftveisinfeksjon:
  • Helsepersonell
  • Eldre over 65 år
  • Personer med kjent kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom eller kreft
 • Ingen med hoste eller andre symptomer fra luftveiene skal komme på legekontoret, da dette innebærer risiko for å smitte andre.  Det er etablert et eget kontor for undersøkelse av pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon. 
 • Legekontoret har etablert mulighet for videokonsultasjon. Pasientene vil få en SMS med en lenke til videosamtale med legen. Ved mistenkt eller påvist koronasmitte er alle helsetjenester, også videokonsultasjon gratis. Ved andre problemstillinger er det en egenandel på e-konsultasjon på kr 155.
 • Førerkort forlenget gyldighet pga. korona: Førerkort gis nå 6 måneders forlenget gyldighet (3 måneder for førere > 80 år). https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/har-du-fatt-forerproven-avlyst-eller-har-forerkort-som-skal-fornyes
 • Offshoreattester gis forlenget gyldighet med inntil 6 måneder. https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Artiklar/koronautbruddet-forlengelse-av-helseerklaringers-gyldighet/

------

Situasjonen 18.03.20:

 • 8 av 10 personer som er testet for koronaviruset har fått negativt prøveresultat, altså ikke påvist smitte. 
 • Det er to personer som er testet som ikke har fått svar på testen enda. Dette betyr at det ikke er påvist smitte på Røst lå langt.
 • 16 personer har i dag fått opphevet karantene, men det er fortsatt personer som har karantene og isolasjon på Røst.
 • Selv om det ikke er påvist smitte må alle forholdsregler følges.
 • Kommunen arbeider videre opp mot nasjonale og regionale myndigheter
 • Det pågår planlegging for hvordan situasjonen skal håndteres hvis vi får smitte på Røst.

---------

Situasjonen 17.03.20:

 • Kommunen har daglige møter i kommunal kriseledelse hvor situasjonen oppdateres og nye retningslinjer gjennomgås. Det er jevnling kontakt med fylkesmannen, fylkeslegen og andre relevante instanser.
 • Kommunen sender ut brev til lokalt næringsliv og fiskere for å få tilbakemelding på hvilke økonomiske konsekvenser koronakrisen har medført lokalt. Se brevet til høyre på siden.
 • Det er pr i dag tilstrekkelig med beskyttelsesutstyr på legekontoret for å håndtere en smittesituasjon. Nye bestillinger av slikt utstyr koordineres av fylkemannen.
 • Det vil bli tatt initiavtiv til å samordne de lokale forskriftene i Nordland. Det er vedtatt en rekke ulike lokale forskrifter som skaper en del forvirring.
 • Legekontoret rapporterer om en forholdsvis rolig dag.
 • Torghatten Nord har innført egne bestemmelser for reisende. Det fremkommer i media at reisende på ferger må oppholde seg i bilene under overfart. Dette gjelder ikke på vårt samband hvor reisende skal oppholde seg i salongen. Se www.thn.no 

-----

Situasjonen 16.03.20:

 • Det er stadig flere personer som er satt i isolasjon på grunn av symptoner på covid-19.
 • Flere personer er nå testet og resultat foreligger i løpet av denne uken.
 • Skolen har i dag startet arbeidet med opplegg for hjemmeundervisning. Elever og foreldre forholder seg til info fra skolen. 
 • Helse og omsorgstjenestene går som normalt, men en del tjenester tas ned for å omdisponere personell.
 • Tekniske tjenester går som normalt med full bemanning. Renholdsavdelingen opprettholder renhold på kommunale bygg som fortsatt er åpen.
 • Som en følge av stenging av Svolvær lufthavn vil Widerøe endre sine flyruter til og fra Røst lufthavn fra 18. mars 2020.  Flyruten kobles opp mot Leknes. Nye ruter finner man på www.wideroe.no 
 • Vitus Apotek glasshuset har sendt en viktig melding vedrørende bestilling av apotekvarer. Meldingen ligger som vedlegg til høyre på siden.
 • Kommunal kriseledelse vurderer fortløpende tiltak for å hindre smitte. Tiltakene vurderes opp mot antatt effekt, mulighet for oppfølging/håndheving og praktiske hensyn. Vi har så langt ikke besluttet å stenge adkomsten for personer uten fast bopel på Røst men forholder oss til vedtaket som er fattet av kommuneoverlegen, som er tilsvarende de fleste andre kommuner i Lofoten og Vesterålen. Dette betyr 14 dager karantene også for personer fra enkelte regioner i Norge. Stenging av kommunegrenser kan blant annet ramme fiskeindustrien i en vanskelig tid.

 

----

 

Situasjonen 15.03.20:

Flere personer på Røst er satt i isolasjon på grunn av mistanke om infeksjon med det nye koronaviruset som gir sykdommen covid-19. Mange personer har fått beskjed av lege om karantene. Dette gjelder fram til det er kommet svar på prøvene fra personene som er syke. 

Kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten, inkludert Røst,  vedtok 14.03 utvidede bestemmelser om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Unntaket er Værøy, som har innført sin egen, strengere forskrift. Regelen gjelder fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

Røst kommune vil på det aller sterkeste oppfordre alle til å strengt overholde bestemmelser om isolasjon og karantene.  Vi oppfordrer også befolkningen til å redusere nærkontakter til et minimum og følge smittevernråd fra sentrale myndigheter. Spesielt bør det utvises forsiktighet med kontakt med eldre og andre sårbare grupper. Hold gjerne kontakt på telefonen

-----

Situasjonen pr. 14.03.20:

Den siste tiden er flere personer på Røst som er satt i hjemmekarantene. Det er også personer som har tegn til smitte og satt i isolasjon. Disse vil bli testet, men ingen er alvorlig syk.

Kommunal kriseledelse og lokalt helsevesen følger situasjonen fortløpende. Nye tiltak vurderes fortløpende slik at man hindrer smitte og at man opprettholder de kritiske samfunnsfunksjonene på Røst.

Vi ber alle om å vurdere nødvendigheten av legebesøk i tiden fremover. Spørsmål om egen helsesituasjon rettes til legevakttelefon 116117.

I tillegg til å følge alle helseråd anmoder vi sterkt alle om å utvise forsiktighet om spekulasjoner og ryktespredning på sosiale medier. Vi går inn i en krevende tid og ønsker at er snille med hverandre og at vi står sammen.

------

I forbindelse med kononasituasjonen gjelder følgende for Røst kommune pr. 13.03.20:

 • Skole og barnehage er stengt inntil videre. Det arbeides med opplegg for elever som er hjemme og alle vil bli kontaktet etterhvert.
 • Følgende kommunale tilbud er stengt inntil videre: svømmehall, ungdomsklubb, bibliotek, fysioterapi, Querinihallen, 24FitClub trening
 • Rådhuset er stengt for publikum. Gjelder NAV og kommunale kontorer. Personell vil være tilgjengelig på telefon, epost, Skype eller lignende.
 • Det er innført besøksrestriksjoner for sykehjemmet. Pårørende bes ta kontakt med sykehjemmet for mere informasjon.
 • Følgende arrangement er avlyst eller utsatt; Ungdommens kulturmønstring (UKM), Spill Norsk (utsatt), Onsdagstreff.
 • Det er innført ekstra renholdsrutiner for kommunale publikumsbygg
 • Karanteneregler for personer som har vært i land utenom Norden etter 27.02.20, jfr www.helsenorge.no
 • Restriksjoner for serveringsteder. Puber og utested uten matservering skal stenge,  jfr https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

 

Vi oppfordrer alle til å følge nasjonale råd og delta på dugnaden for å hindre smitte. Situasjonen vil endre seg fort og det kan innføres nye tiltak på kort varsel.