• Den kommunale kriseledelsen i Røst møttes torsdag 5. november. Kriseledelsen følger situasjonen nasjonalt og i regionen nøye og gjør fortløpende vurderinger.
 • Nye nasjonale anbefalinger kan leses i sin helhet på regjeringens temaside for korona. Regjeringen har sendt ut en anbefaling i dag om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Kriseledelsen vil oppfordre alle Røstværinger som oppholder seg i Bodø om å følge med på informasjon gitt fra Bodø kommune (se Bodø kommunes temaside om korona).
 • Kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset finnes på egen temaside hos helsenorge.no. Det er viktig at den enkelte setter seg inn i dette, særlig hva gjelder testing, karantene og isolasjon. For eksempel skal de som er i karantene ikke ta ferge, fly eller annen offentlig transport. Se artikkelen om karantene og isolasjon ved koronavirus for mer informasjon.

 

___________________________________________________________________

Informasjon fra Røst kommune om utenlandsk arbeidskraft og nye karanteneregler, julebord og samarbeidsmøte - per 30.10.2020

Utenlandske arbeidstakere

Det har vært flere utbrudd av covid-19 som kan spores tilbake til utenlandske arbeidstakere, og Regjerningen har strammet inn på unntak fra karantene.

Kommunen anbefaler at alle som planlegger å benytte utenlandsk arbeidskraft leser nøye gjennom denne nettsiden om smitteverntiltak for sysselsatte på korttidsopphold:  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-arbeidsliv-og-arbeidsmiljo/arbeidsgiver-ma-legge-til-rette-for-smitteverntiltak-for-sysselsatte-pa-korttidsopphold

Arbeidsgivers ansvar gjelder også dersom arbeidstakerne formelt er ansatt i et utenlandsk foretak, bedriften blir da oppdragsgiver.

Kommunen oppfordrer bedriftene på Røst til å holde oversikt over arbeidstakere fra utlandet i en digital liste som minst inneholder:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer/d-nummer
 • Telefonnummer
 • Dato for ankomst til Norge og til Røst

Karanteneregler:

Denne uka kom nye karanteneregler for arbeidstakere fra utlandet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/

Ansvaret for gjennomføring av testing ligger fremdeles hos arbeidsgiver. Bedriftene må gjerne ta kontakt med legekontoret for å avtale testing av arbeidstakere, se vedlagte informasjonsskriv.

Julebord

Også i år bør det være mulig å få til få til hyggelige markeringer på arbeidsplassene før jul, men det vil nok kreve noe ekstra planlegging. Det blir stadig tydeligere at koronaviruset særlig spres ved sosiale arrangementer, og alkohol reduserer etterlevelsen av smittevernreglene. Det er mindre smitterisiko utendørs og i store, åpne lokaler. Det generelle rådet fra helsemyndighetene er at vi alle bør ha færrest mulig nærkontakter.

Julebord er å regne som arrangement. Dette innebærer en maksgrense på 50 personer og at bedriften blir ansvarlig arrangør: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand#private-sammenkomster-pa-offentlig-sted-eller-i-leid-lant-lokale-kan-gjennomfores-med-maksimalt-50-personer

Samarbeidsmøte

Kriseledelsen i Røst planlegger å invitere fiskeribedriftene til et samarbeidsmøte i løpet av november for å diskutere hvordan vi på best mulig måte kan legge til rett for trygg gjennomføring av vinterfisket i 2021.

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Ingen nye smittede på Røst - per 06.09.2020

Alle tester som er gjort i etterkant av det ene smittetilfellet av covid-19 på Røst er negative. Ingen av de 20 personene som har sittet i karantene frem til nå viser symptomer. Som en følge av dette oppheves derfor karantenen for personene som ikke er definert som nærkontakter. For de sju som er nærkontakter vil karantenen vedvare.

Tilstanden til pasienten som har fått påvist smitte er fortsatt god. Vedkommende er i isolasjon i egnet lokale på Røst og følges opp av helsetjenesten i Røst kommune.

Det anses ikke lenger å være behov for særlige smitteverntiltak på Røst utover de som har vært i funksjon frem til denne hendelsen. Dagens arrangementer i regi av Spill norsk er imidlertid fortsatt avlyst, og erstattes av en kveldssending på Radio Røst kl. 19:00. Vi oppfordrer alle på øya til å følge de generelle smittevernrådene på helsenorge.no, og fortsatt utvise forsiktighet ved sosial omgang med andre.

 

STATUSOPPDATERING - per 06.09.2020 kl . 09.50.

Søndag morgen sitter det fortsatt 20 personer i karantene på Røst som en følge av det avventes svar på testing for covid-19. Av disse er 7 personer definerte nærkontakter til den ene personen som tidligere har testet positivt. Ingen av personene i karantene har fast adresse på Røst.

Det foreligger fortsatt ingen svar på de siste testene, men Nordlandssykehuset er i gang med analysene og vi forventer at det vil kunne komme svar i løpet av dagen. Definerte nærkontakter må være i karantene en stund fremover selv om det skulle vise seg at prøvesvarene er negative. Personer som ikke er definerte nærkontakter, og som også er symptomfrie, vil ikke lenger være omfattet av karantene ved negativt testresultat.

I lys av denne situasjonen vil også dagens arrangement i regi av Spill norsk utgå. Artistene som har kommet til øya denne helga ønsker derfor å lage en musikalsk hilsen i opptak som vil bli sendt på Radio Røst i kveld. Det vil komme nærmere informasjon om dette på hjemmesidene/facebook-sidene til Røst kommune og Spill norsk.

Kriseledelsen følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger. Ny informasjon vil bli gitt på kommunens hjemmeside så snart denne foreligger.

 

 

Oppdatering 05.09.2020

 • De som har symptomer på covid-19 kan kontakte legevakten på telefonnummer 116 117
 • For ikke-medisinske forespørsler kan man kontakte leder av den kommunale kriseledelsen, Elisabeth Mikalsen: Mobil: 911 87 233, Telefon: 76 05 05 05 E-post: elisabeth.mikalsen@rost.kommune.no
 • Den kommunale kriseledelsen vil komme med mer informasjon søndag 06.09.2020 innen kl. 10.00.

 

PRESSEMELDING - Én bekreftet smittet med covid-19 i Røst kommune.

En person som oppholder seg i Røst kommune har testet positivt på covid-19, etter prøve tatt 4. september. Personen har oppholdt seg på Røst siden onsdag kveld og har adresse et annet sted i landet.

Tilstanden til pasienten som har fått påvist smitte er god. Vedkommende er i isolasjon i egnet lokale på Røst og følges opp av helsetjenesten i Røst kommune. Smittesporingsteamet har startet arbeidet med å kartlegge nærkontakter i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre kommuner. Personens reisefølge er testet og sitter i karantene til prøvesvar foreligger. Det er for tidlig å si noe om nøyaktig hvor eller når pasienten er smittet, men det er mistanke om at dette tilfellet er knyttet til et kjent utbrudd i en annen norsk kommune. 

Dette er det første påviste tilfellet av koronasmitte på Røst. Kommunen har arbeidet med forberedelser og planlegging siden mars.

Det er så langt ikke mistanke om at andre personer på Røst er smittet, og aktuelle nærkontakter er informert og testet lørdag formiddag. Norske helsemyndigheter anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 tester seg. Testing er gratis og kan gjennomføres på Røst, de som har symptomer kan kontakte legevakten på telefonnr. 116 117. Prøvene sendes til laboratoriet ved Nordlandssykehuset i Bodø, svaret kommer som regel neste dag.

Inntil situasjonen er nærmere avklart oppfordrer vi befolkningen på Røst til å unngå større sosiale sammenkomster. Røst kommune velger samtidig å avlyse dagens arrangementer i forbindelse med Spill Norsk-festivalen i Røst kirke og på Querini.

Kommunen samarbeider med Folkehelseinstituttet og andre kommuner i smittesporingen. Vi oppfordrer alle til å følge de generelle smittevernrådene på nettsiden helsenorge.no.

Røst kommune vil oppdatere sine nettsider fortløpende etter hvert som mer informasjon foreligger.

Røst, 05.09.2020

Elisabeth Mikalsen

ordfører

 

Situasjonen 21.08.20:

 

Testing for koronavirus på Røst

Alle med symptomer på covid-19 kan teste seg gratis på Røst. Kontakt Røst legevakt.

https://rost.kommune.no/legekontoret/category821.html

 

 

Ny krisepakke for frivilligheten  

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

 

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  
 

Søknadsfristen er 15. september.  

  

Det kan søkes om:  

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  

 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  

 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).  
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.  

  

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.  

(https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

 

 

Situasjonen 17.06.20:

 • Det testes fortsatt personer på Røst i forbindelse med Covid-19 men det er fremdeles ikke påvist smitte.
 • Røst kommune har hatt møter med representanter fra reiselivet og drøftet problemstilling forbundet med turister og eventuell smitte. Vi har inntrykk av at reiselivsbedriftene godt forberedt og har tilrettelagt for smittevernreglene.
 • Det vises til info fra legekontoret her på hjemmesiden om hvor og hvordan testing for Covid-19 skal foregå.
 • Kommunal kriseledelse har den siste tiden trappet ned de faste møtene. Kommunal kriseledelse vil, slik situasjonen er nå, ikke ha faste møter i sommerferien. Situasjonen blir likevel fulgt tett og det vil bli innkalt til møter på kort varsel hvis det blir nødvendig.

-----

 

Situasjonen 27.05.20:

 • Det har så langt ikke avdekket Covid-19 smitte på Røst.
 • Røst folkebibliotek har gjenåpnet. Besøkende bes følge anvisninger ved fremmøte.
 • Endringer i rutiner for besøkende til beboere ved Røst sykehjem. Helseminister Bent Høie har i dag sagt at det skal legges til rette for normal besøksaktivitet ved helse- og omsorgsinstitusjoner. Vi har revurdert og endret rammene for besøk ved sykehjemmet. Vi ønsker å gjenåpne sykehjemmet gradvis. Fra og med torsdag 28.05.20 opphever vi regelen om 10 dagers «karantene» for de som har vært utenfor Røst, og som skal besøke beboere på sykehjemmet. De øvrige, tidligere annonserte rammene for besøk, gjelder fortsatt.

-----

 

Situasjonen 14.05.20:

 • Det testes stadig nye personer men det er så langt ikke påvist smitte på Røst.
 • Skole og barnehager er åpnet og tilbudet er tilpasset situasjonen.
 • Biblioteket vurderes å åpne i uke 22.
 • Fellesarealet i omsorgsleilighetene åpner for beboere fra 18. mai 2020.
 • Fra 18.mai vil det bli åpnet for besøk på sykehjemmet. Besøk må avtales med sykehjemmet på forhånd. Kommunen vil komme med retningslinjer for besøk på sykehjemmet som følger nasjonale retningslinjer for dette som blir kunngjort fredag 15.mai.
 • Onsdagstreffet starter igjen førtkommende onsdag (20.05). Retningslinjer blir kunngjort.

-----

 

Situasjonen 28.04.20:

 • Røst kommune vil gi honnør til Joker Røst for gode smitteverntiltak i butikken. Fysiske tiltak samt daglig oppfølging gir god effekt. Fortsett med det.
 • Ansatte i barnehage og skole skal gjennomføre smittevernkurs. Kursing er viktig for barnas sikkerhet.
 • Rådhuset har åpnet for publikum men har fortsatt begrensninger på møteaktivitet. Leie av møterom tillates ikke for eksterne.
 • Åpningstider for skolen er kl 08.15 - 12.15. Andre som har behov for å komme til skolen avtaler dette med lærer/administrasjonen. De må vente ute på trappa til de blir tatt imot av den de har avtale med.

-----

 

Situasjonen 24.04.20:

 • Røst barnehage og trinn 1 - 4 på Røst skole vil starte fra mandag 27.04. Det er gjort en rekke tiltak på skolen og i barnehagen som skal skape trygghet for barn og voksne. Nærmere informasjon gis av oppvekstenheten.
 • Fysioterapi vil starte opp og være tilgjengelig tirsdag 28.04 og onsdag 29.04. Fysioterapitjenesten er underlagt smitteverntiltak, se info i menyen til høyre. Ta kontakt med fysioteratautene for nærmere informasjon.
 • Rådhuset er åpent for publikum fra mandag 27.04. Man ønsker fortrinnsvis at publikum tar kontakt på telefon, epost, Skype, Teams eller lignende. De som likevel ønsker å møte opp bes å følge anvisninger som er hengt opp ved inngangen. Besøkende må henvende seg i servicetorget for å avtale besøk med saksbehandlere.
 • Ungdomsklubb, svømmehall og bibliotek er fortsatt stengt inntil videre.
 • Smittesituasjonen på Røst er uforandret - altså ingen påvist smitte.

-----

Situasjonen 22.04.20:

 • Fremdeles ingen påvist koronasmitte på Røst.
 • Ut å reise? Røst kommune vil fremheve Folkehelseinstituttets reiseråd for fritidsreiser. Les FHI`s reiseråd her
 • Røst kommune anbefaler fortsatt å følge nasjonale råd mot smittespredning. Ikke bli slapp!

-----

Situasjonen 20.04.20:

 • Vi anbefaler alle til å ta i bruk appen Smittestopp for å bidra til å spore opp og begrense spredning av koronaviruset. Les mere om nedlasting av appen på https://helsenorge.no/smittestopp 
 • Fysioterapitjenesten vil starte opp fra uke 18. Behandling blir utført i tråd med nasjonale bestemmelser.
 • Det har vært begrensninger for besøk på rådhuset. Fra 27.04.20 vil rådhuset være åpent for publikum, med en del mindre begrensninger/tilpasninger.

-----

Situasjonen 17.04.20:

 • Både legekontoret på Røst og sykehus tar imot pasienter med andre problemstillinger enn korona. Pasienter bør ikke selv å avlyse avtaler. Pasientreiser er alltid ansett som nødvendige.
 • Kommunen vil starte planlegging av alternativ 17. maifeiring. Det vil bli en markering uansett, men ikke slik vi er vant til. Derfor vil man se på muligheten for å gjennomføre tilpassede arrangementer.

-----

Situasjonen 15.04.20:

 • Fremdeles ingen påvist koronasmitte på Røst.
 • Nasjonale karantenebestemmelser gjelder for Røst.
 • Skole fra 1. - 4. trinn åpner 27.04.20. Foreldre og elever er kontaktet av skolens personell og ytterligere informasjon om regler vil bli gitt.
 • Barnehagen åpner fra 27.04.20. Foreldre vil bli kontaktet om regler og opplegg.
 • Det er en kompensasjonsordning for avlyste, stengte og utsatte arrangement. Frivillighets og idrettssektoren kan søke på midler gjennom en ordningen administrert av Lotteri og stiftelsestilsynet. Les mer her
 • Det oppfordres fortsatt til å unngå nærkontakt mellom personer. Les mer om definisjoner av tilfelle og nærkontakt på Folkehelseinstituttets nettsider
 • Hold avstand, vask hender!

-----

Situasjonen 04.04.20:

Legesituasjonen på Røst

 • En av legene ble i begynnelsen av mars spurt av kommunen om å bli igjen på Røst da det viste seg at COVID19 var kommet til landet, og vi måtte i gang med å planlegge for pandemi. Han valgte da å bli igjen på øya for å avhjelpe situasjonen, da det er for sårbart med bare en lege i en slik situasjon. Hele mars måned har gått med til nærmest 100% smittevernlegearbeid for kommuneoverlegen, mens han har i varetatt fastlege- og vaktoppgaver, samt deltatt i kriseledelsens arbeid ved behov.. 
 • Et annet moment var at hvis han reiste hjem på besøk var det usikkert om han kunne komme tilbake, i hvert fall uten å havne i karantene. Han har derfor valgt å bli på Røst til over sommeren for å avhjelpe situasjonen. Da han tok denne avgjørelsen, avklarte han i forkant med kriseledelsen at han kunne få noen besøk av familien sin i denne perioden. Det ble også klarert videre til fylkesmannen at hans bolig her, som er registrert som fritidsbolig, kunne brukes som bolig i perioden han er her i jobbmessig sammenheng. En forutsetning for besøk er selvfølgelig at de til enhver tid gjeldende karanteneregler følges.
 • Vi er i den heldige situasjonen at vi har to leger fast på øya som kjenner folket og forholdene godt. I den situasjonen er dette særlig betydningsfullt. Vi håper fremover at vi klarer oss med det og slipper å leie inn leger gjennom firma, noe som også kan bli vanskelig i en slik situasjon.
 • Han har i denne perioden også vært deltaker i kriseledelsen og bidratt med viktige innspill, og han har en uvurderlig kompetanse og erfaring som vi her så heldige å nyte godt av. 

Vi ber derfor at alle på Røst forstår hele bildet her, tar godt vare på de ressursene vi har og videre står sammen til det beste for øya og innbyggerne i en krevende tid. Vi er redd vi kan miste verdifulle ressurser om vi lager et problem av det som er en viktig ressurs, og viser forståelse for situasjonen og det bidraget som er tilbudt oss. Det er primært ikke hans behov som gjør at han nå velger å bli kontinuerlig på øya i så lang tid. 

-----

Situasjonen 02.04.20:

 • Flere kommunestyrerepresentanter har bedt om at det avholdes ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle et forslag om lokal forskrift for karantenebestemmelser. Forslaget fra representantene baserer seg på "Trænamodellen". Man vil se nærmere på konsekvensene med et slikt forslag og det legges opp til et kommunestyremøte mandag 6. april 2020. På grunn av koronasituasjonen vil møte avholdes digitalt i samsvar med midlertidige regler for politiske møter. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut fortløpende.

-----

Situasjonen 01.04.20:

 • Fremdeles ikke påvist koronasmitte på Røst
 • Vi viser igjen til forbudet mot å oppholde seg på fritidseiendom. Det er Politiet som har oppfølgingsansvar for dette regelverket lokal. Se spørsmål og svar angående forståelsen av reglene her
 • Biblioteket vil komme ut med en egen info om alternative utlånsordninger av bøker. Info legges ut på neste statusoppdatering.
 • Les innlegg i Avisa Nordland fra ordfører og kommuneoverlege her

-----

Situasjonen 30.03.20

 

 • Vedtak vedrørende «søringkarantene» fattet av kommunelegen 15.03 og 22.03 er nå utgått. Etter en ny medisinsk faglig vurdering vil ikke disse bestemmelsene bli videreført. Beslutningen baserer seg på både Folkeinstituttets vurdering og råd fra kommunens egne leger. Dette er også i samsvar med regjeringens veileder til kommunene av 29.03.20. Les veilederen her.  Begrunnelsen er at man anser de nasjonale reglene å ha stor effekt for å forsinke spredning av Covid-19.  Kommunen har registrert at reiseaktiviteten til Røst har gått betydelig ned og vi mener at vi med god lokal informasjon, anmodninger og råd kan oppnå ønsket effekt med å begrense reisevirksomhet og hindre smittespredning. Nasjonale karantenebestemmelser gjelder fortsatt. Det samme gjelder forbudet mot å oppholde seg på fritidseiendom.
 • Vi registrerer at Nrk Nordland har laget en uheldig vinkling om masseevakuering av Røst og andre øysamfunn. Dette er tatt ut av sammenheng og det er ikke slik at Fylkesmannen har konkrete planer om dette. Fylkesmannen har imidlertid bedt småkommunene om å tenke over hva man gjør hvis både helsepersonell og ledelse blir satt ut på grunn av sykdom. Vårt svar til Fylkesmannen er at Bodø kommune er kontaktet og vi har fått en tilbakemelding at vi i en gitt situasjon kan ta kontakt for backup på disse områdene.

-----

Situasjonen 27.03.20

 • Uforandret smittebilde. Fremdeles ingen påvist koronasmitte på Røst.
 • Kriseledelsen vil takke lokalt næringsliv og befolkning for godt samarbeid med de tiltak som er truffet de siste ukene. 
 • Røst kommunes kriseledelse oppfordrer alle som har tenkt å komme til Røst på påskeferie om å bli der de er. Dette gjelder både de som planlegger å besøke slekt og venner, fritidsreise, samt de som har eiendom på Røst. Dette begrunnes både ut fra smitterisiko og på grunn av mulig uønsket belastning av lokalt helsevesen. Alle er velkommen til Røst når koronasituasjonen er under kontroll.
 • Tiltak for fiskere. Regjeringen foreslår å øke bevilgnignen til garantilott. Les mer om dette her
 • Det oppfordres fortsatt til å unngå samlinger og tilstellinger hvor mange personer møtes.

------

Situasjonen 25.03.20:

 • Så langt ingen registrert koronasmitte på Røst.

 • Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Les mer om avlysning av eksamen HER

 • Innovasjon Norge kan hjelpe bedrifter i en vanskelig situasjon. Les mer om dette her

-----

Situasjonen 22.03.20:

Karantenen på 14 dager for de som kom/kommer fra steder i Norge sør for Dovre, gjeninnføres med øyeblikkelig virkning. 

Kommunelegen på Røst har i likehet med de andre kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen vurdert at karantene for de som kommer fra steder i Norge sør for Dovre fremdeles har verdi for å forebygge smitte

Kommunelegene i Lofoten og Vesterålen har revurdert opphevelsen av karantenevedtaket og kommet til at karantene for de som kommer fra steder i Norge sør for Dovre, likevel har verdi. Vedtaket gjelder de som kom/kommer fra nevnte område fra og med 10. mars. Se vedtak i vedlegg til høyre på siden.

-----

Situasjonen 21.03.20:

 • Smittebildet på Røst er uforandret, det vil si ingen påvist smitte,
 • På bakgrunn av at justisministeren ber kommunene om å fjerne lokale koronaregler vil ikke lokal forskrift fattet av kommuneoverlegen 14.03.20 bli fornyet. Forskriften har gyldighet til og med  i dag 21.03.20. Se for øvrig anbefalinger fra FHI her
 • Kommunal kriseledelse anser at de forskrifter som er fastsatt på nasjonalt plan er tilstrekkelig for å holde kontroll på situasjonen lokalt. Vi har tillitt til at røstværingene fortsatt følger alle råd og anbefalinger fra nasjonale myndigheter. En lokal forskrift er en rettslig regulering som utløser krav om oppfølging og vil legge bånd på lokale ressurser. Effekten av en lokal bestemmelse, slik situasjonen er nå, antas å ikke gi ønsket effekt. Vår vurdering er at smittesituasjonen kan holdes under kontroll uten juridiske forordninger på lokalt plan. Oppfordringene og rådene fra kommunen står likevel ved lag.
 • Når lokal forskrift opphører vil ikke de utvidede karantenereglene for personer som har oppholdt seg i deler av Sør-Norge etter 10. mars 2020 gjelde. Dette gjelder opphold i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Karentenebestemmelser for reise utenlands gjelder fortsatt.
 • Kommunal kriseledelse vil være representert i radiosending på Radio Røst kl. 16.00 – 17.30. (kan streames på internett www.radiorost.no)
 • Neste statusoppdatering på nett fra kommunal kriseledelse er mandag 23.03.20

-----

Situasjonen 20.03.20:

 • Det er fremdeles ikke påvist smitte på Røst,  men en del sitter fortsatt i karantene pga reise.
 • Flere personer har fått opphevet karentene. 
 • Vi oppfordrer fortsatt til å følge generelle hygieneråd og forhåndsregler.
 • Legekontoret er åpent og kan nås på telefon i vanlige åpningstidene. Videokonsultasjon er mulig.
 • Heimevernet i Lofoten har henvendt seg til kommunen og tilbudt hjelp til forskjellige oppdrag. Kommunen vurderer dette fortløpende men så langt er det ikke behov for bistand.
 • Representanter fra kriseledelsen vil delta med en bolk på daglige sendinger på Radio Røst, kl. 16.00 - 17.30.
 • Kommunen vil gi ukentlige stausrapporteringer til Fylkesmannen i Nordland om situasjonen. Første rapportering vil skje mandag 23. mars 2020.

VI ØNSKER ALLE VÅRE INNBYGGERE OG VENNER EN GOD HELG!

------

Situasjonen 19.03.20:

 • De to siste testene som er utført viser også negativt resultat, altså ingen smitte.
 • Testresultatene så langt har ikke av avdekket smitte på Røst. Det betyr nødvendigvis ikke at Røst er en koronafri kommune. Viruset kan fortsatt være i omløp uten at dette er fanget opp.
 • Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO. De som har mottatt faktura fra Røst kommune for mars skal betale denne og man vil for april ordne opp i forhold til den betalingsfrie perioden. Foreldre dette angår blir kontaktet direkte. Se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/ 
 • Ordfører deltar på Radio Røst i kveld og informerer om koronasituasjonen.
 • Forkjølet? Hold deg hjemme! Alle som har symptomer på luftveisinfeksjon bør holde seg hjemme til de er friske, og så ytterligere en dag til. Vi oppfordrer til bruk av egenmelding.
 • Følgende grupper bør kontakte legekontoret for vurdering med tanke på testing for koronavirus dersom de får symptomer på luftveisinfeksjon:
  • Helsepersonell
  • Eldre over 65 år
  • Personer med kjent kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom eller kreft
 • Ingen med hoste eller andre symptomer fra luftveiene skal komme på legekontoret, da dette innebærer risiko for å smitte andre.  Det er etablert et eget kontor for undersøkelse av pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon. 
 • Legekontoret har etablert mulighet for videokonsultasjon. Pasientene vil få en SMS med en lenke til videosamtale med legen. Ved mistenkt eller påvist koronasmitte er alle helsetjenester, også videokonsultasjon gratis. Ved andre problemstillinger er det en egenandel på e-konsultasjon på kr 155.
 • Førerkort forlenget gyldighet pga. korona: Førerkort gis nå 6 måneders forlenget gyldighet (3 måneder for førere > 80 år). https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/har-du-fatt-forerproven-avlyst-eller-har-forerkort-som-skal-fornyes
 • Offshoreattester gis forlenget gyldighet med inntil 6 måneder. https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Artiklar/koronautbruddet-forlengelse-av-helseerklaringers-gyldighet/

------

Situasjonen 18.03.20:

 • 8 av 10 personer som er testet for koronaviruset har fått negativt prøveresultat, altså ikke påvist smitte. 
 • Det er to personer som er testet som ikke har fått svar på testen enda. Dette betyr at det ikke er påvist smitte på Røst lå langt.
 • 16 personer har i dag fått opphevet karantene, men det er fortsatt personer som har karantene og isolasjon på Røst.
 • Selv om det ikke er påvist smitte må alle forholdsregler følges.
 • Kommunen arbeider videre opp mot nasjonale og regionale myndigheter
 • Det pågår planlegging for hvordan situasjonen skal håndteres hvis vi får smitte på Røst.

---------

Situasjonen 17.03.20:

 • Kommunen har daglige møter i kommunal kriseledelse hvor situasjonen oppdateres og nye retningslinjer gjennomgås. Det er jevnling kontakt med fylkesmannen, fylkeslegen og andre relevante instanser.
 • Kommunen sender ut brev til lokalt næringsliv og fiskere for å få tilbakemelding på hvilke økonomiske konsekvenser koronakrisen har medført lokalt. Se brevet til høyre på siden.
 • Det er pr i dag tilstrekkelig med beskyttelsesutstyr på legekontoret for å håndtere en smittesituasjon. Nye bestillinger av slikt utstyr koordineres av fylkemannen.
 • Det vil bli tatt initiavtiv til å samordne de lokale forskriftene i Nordland. Det er vedtatt en rekke ulike lokale forskrifter som skaper en del forvirring.
 • Legekontoret rapporterer om en forholdsvis rolig dag.
 • Torghatten Nord har innført egne bestemmelser for reisende. Det fremkommer i media at reisende på ferger må oppholde seg i bilene under overfart. Dette gjelder ikke på vårt samband hvor reisende skal oppholde seg i salongen. Se www.thn.no 

-----

Situasjonen 16.03.20:

 • Det er stadig flere personer som er satt i isolasjon på grunn av symptoner på covid-19.
 • Flere personer er nå testet og resultat foreligger i løpet av denne uken.
 • Skolen har i dag startet arbeidet med opplegg for hjemmeundervisning. Elever og foreldre forholder seg til info fra skolen. 
 • Helse og omsorgstjenestene går som normalt, men en del tjenester tas ned for å omdisponere personell.
 • Tekniske tjenester går som normalt med full bemanning. Renholdsavdelingen opprettholder renhold på kommunale bygg som fortsatt er åpen.
 • Som en følge av stenging av Svolvær lufthavn vil Widerøe endre sine flyruter til og fra Røst lufthavn fra 18. mars 2020.  Flyruten kobles opp mot Leknes. Nye ruter finner man på www.wideroe.no 
 • Vitus Apotek glasshuset har sendt en viktig melding vedrørende bestilling av apotekvarer. Meldingen ligger som vedlegg til høyre på siden.
 • Kommunal kriseledelse vurderer fortløpende tiltak for å hindre smitte. Tiltakene vurderes opp mot antatt effekt, mulighet for oppfølging/håndheving og praktiske hensyn. Vi har så langt ikke besluttet å stenge adkomsten for personer uten fast bopel på Røst men forholder oss til vedtaket som er fattet av kommuneoverlegen, som er tilsvarende de fleste andre kommuner i Lofoten og Vesterålen. Dette betyr 14 dager karantene også for personer fra enkelte regioner i Norge. Stenging av kommunegrenser kan blant annet ramme fiskeindustrien i en vanskelig tid.

 

----

 

Situasjonen 15.03.20:

Flere personer på Røst er satt i isolasjon på grunn av mistanke om infeksjon med det nye koronaviruset som gir sykdommen covid-19. Mange personer har fått beskjed av lege om karantene. Dette gjelder fram til det er kommet svar på prøvene fra personene som er syke. 

Kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten, inkludert Røst,  vedtok 14.03 utvidede bestemmelser om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Unntaket er Værøy, som har innført sin egen, strengere forskrift. Regelen gjelder fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

Røst kommune vil på det aller sterkeste oppfordre alle til å strengt overholde bestemmelser om isolasjon og karantene.  Vi oppfordrer også befolkningen til å redusere nærkontakter til et minimum og følge smittevernråd fra sentrale myndigheter. Spesielt bør det utvises forsiktighet med kontakt med eldre og andre sårbare grupper. Hold gjerne kontakt på telefonen

-----

Situasjonen pr. 14.03.20:

Den siste tiden er flere personer på Røst som er satt i hjemmekarantene. Det er også personer som har tegn til smitte og satt i isolasjon. Disse vil bli testet, men ingen er alvorlig syk.

Kommunal kriseledelse og lokalt helsevesen følger situasjonen fortløpende. Nye tiltak vurderes fortløpende slik at man hindrer smitte og at man opprettholder de kritiske samfunnsfunksjonene på Røst.

Vi ber alle om å vurdere nødvendigheten av legebesøk i tiden fremover. Spørsmål om egen helsesituasjon rettes til legevakttelefon 116117.

I tillegg til å følge alle helseråd anmoder vi sterkt alle om å utvise forsiktighet om spekulasjoner og ryktespredning på sosiale medier. Vi går inn i en krevende tid og ønsker at er snille med hverandre og at vi står sammen.

------

I forbindelse med kononasituasjonen gjelder følgende for Røst kommune pr. 13.03.20:

 • Skole og barnehage er stengt inntil videre. Det arbeides med opplegg for elever som er hjemme og alle vil bli kontaktet etterhvert.
 • Følgende kommunale tilbud er stengt inntil videre: svømmehall, ungdomsklubb, bibliotek, fysioterapi, Querinihallen, 24FitClub trening
 • Rådhuset er stengt for publikum. Gjelder NAV og kommunale kontorer. Personell vil være tilgjengelig på telefon, epost, Skype eller lignende.
 • Det er innført besøksrestriksjoner for sykehjemmet. Pårørende bes ta kontakt med sykehjemmet for mere informasjon.
 • Følgende arrangement er avlyst eller utsatt; Ungdommens kulturmønstring (UKM), Spill Norsk (utsatt), Onsdagstreff.
 • Det er innført ekstra renholdsrutiner for kommunale publikumsbygg
 • Karanteneregler for personer som har vært i land utenom Norden etter 27.02.20, jfr www.helsenorge.no
 • Restriksjoner for serveringsteder. Puber og utested uten matservering skal stenge,  jfr https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

 

Vi oppfordrer alle til å følge nasjonale råd og delta på dugnaden for å hindre smitte. Situasjonen vil endre seg fort og det kan innføres nye tiltak på kort varsel.