Kommunene er i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt pålagt å lage en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), en overordnet beredskapsplan og dokumentere at de jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet. I tillegg skal kommunen øve egen beredskap.

Røst har sammen med Lofotkommunene samarbeidet om en ny helhetlig ROS-analyse. Til tross for dette hadde Røst en god ROS-analyse fra før. Røst har klatret fra gul til grønn på siste rangering.

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Nyheter---samfunnssikkerhet-og-beredskap/bodo-best-pa-beredskapsarbeid-i-nordland/