I 2009 ble de første utvalgte kulturlandskapene i jordbruket (UKL) pekt ut av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Med de nye områdene er det nå tilsammen 41 slike UKL-områder i hele landet. Nordland har fra før UKL Engan-Ørnes og Kjelvik (Sørfold), UKL Engeløya (Steigen) og UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær (Alstahaug).

 

Nominert av Fylkesmannen

Røst ble valgt ut etter forslag fra Fylkesmannen i Nordland. Kommunen har også tidligere vært foreslått som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, og i 2013 vedtok et enstemmig kommunestyre at det skulle jobbes videre for å oppnå slik status.

 

Formålet

Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk.

 

Arbeidsmåte – ikke vern

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en arbeidsmåte for å ivareta disse verdiene gjennom aktiv bruk. Det er ikke en vernestatus, eller noe som begrenser grunneiernes eller andres rettigheter.

 

Egne midler til skjøtsel og formidling

For Røst blir det nå tilgjengelig egne statlige midler som blant annet kan brukes til å styrke jordbruket, ta vare på verdiene i kulturlandskapet, og skape nye verdier knyttet til ferdsel, reiseliv og formidling. Fylkesmannen koordinerer dette arbeidet, som vil skje i nært samarbeid med Røst kommune, og Bodø kommune som ivaretar landbruksforvaltningen på Røst.

 

Organisering

Til høsten vil det bli etablert ei arbeidsgruppe på Røst, hvor blant annet gårdbrukerne og representanter for aktuelle lag- og foreninger vil bli invitert til å delta. Denne gruppa skal være rådgivende for kommunene og Fylkesmannen i arbeidet med Røst som utvalgt kulturlandskap.

 

Lenker:

  • Lenke til nyhetssaken på Landbruks- og matdepartementets nettside (kan eventuelt legges inn i morgen)
  • Informasjon om Utvalgte kulturlandskap på Landbruksdirektoratet sin nettside
  • Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Kontaktpersoner:

  • Tom Ragnar Pedersen, Røst kommune, tlf. 76 05 05 11/ 926 01944
  • Arne Farup, Fylkesmannen i Nordland, tlf. 74 54 78 44/ 957 87724