Det er sendt ut påminning til eiere av 20 bygg på Røst, om pliktene bygningseiere har til sirking og istandsetting av sine bygninger. Dette gjelder både skjemmende bygg, og bygg som kan være til fare for andre.

I plan og bygnignslovens § 31-3 står det:

Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting.

Listen over bygg er ikke uttømmende. Det betyr at det kan være flere bygg som kan være aktuell for istandsetting. Vi oppfordrer derfor bygningseiere om å gjøre selvstendige vurderinger, uavhengig av påminnelser fra kommunen.