Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Røst kommune er med i denne tilskuddsordningen, og kunngjør derfor muligheten til å søke tilskudd for 2022.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon

Hvem kan søke

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

Hva er nytt i den nye ordningen

Endringer som gjelder for alle søkere:

  • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.
  • Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet, mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om midler til prosjekter (aktivitetstyper) som støtter opp under tilskuddsordningens mål. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Bufdirs søknadsportal

Alle søknader sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hjelpeside til søknadsportalen

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i forskriften, veileder for søkere og krav til rapportering. 

Kontaktperson i Røst kommune

Søkere som trenger veiledning eller har spørsmål til søknaden kan kontakte kontaktperson for tilskuddsordningen i Røst kommune:

Kristian Stråmyr
Telefon: 76 05 05 07
Kristian.stramyr@rost.kommune.no

Alle tekniske spørsmål knyttet til søknadsskjemaet rettes til Bufdir.