Eventuelle uttalelser til utkastet merkes med "Trafikksikkerhetsplan for Røst kommune 2023 - 2026 " og rettes til postkasse@rost.kommune.no.

Høringsfrist: 9. november 2023.

Innsendte uttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vurdert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling av planen. Spørsmål angående høringsutkastet rettes til saksbehandler Kristian Stråmyr på e-post: Kristian.Stramyr@rost.kommune.no .

Bakgrunn for høringen

Det er utarbeidet et forslag til Trafikksikkerhetsplan for Røst kommune 2023 - 2026. Røst formannskap har vedtatt å sende forslaget ut på høring . Målet med denne høringen er at lag, foreninger og organisasjoner skal kunne komme med innspill / kommentarer og forslag til andre nye tiltak / prosjekter som de ønsker skal være med i planen.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen færre skader, bedre omdømme og flere fornøyde innbyggere.