Hva tilskuddsmidlene kan brukes til

Tilskuddsordningen omfatter jordbrukets kulturlandskap i hele Røst kommune. Det kan i år søkes om tilskudd til engangs-/ investeringstiltak. Tilskuddsmidlene  forvaltes i samsvar med formålet i  Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og målsettingene i planer for området. Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap skal bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Tiltak som kan gis tilskudd kan være:

  • restaurering og skjøtsel av arealer
  • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
  • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
  • formidling
  • nødvendig planlegging av tiltak
  • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
  • kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier
  • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen.

Hvordan søke

Fra i år skal søknader om tilskudd sendes via Altinn. Når du er innlogget, søker du opp Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i søkefeltet helt nederst på nettsiden. Hvis du har problemer med å søke digitalt, kontakter du landbruksforvaltninga i Bodø kommune. Etter avtale vil det også være mulig å søke på papir.

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknader om tilskudd over årets tilskuddsmidler behandles fortløpende, og må leveres seinest 01.11.2020. Søknadene saksbehandles av landbruksforvaltninga i Bodø kommune i samarbeid med Røst kommune.

Mer informasjon om ordningen og veiledning ved søknad

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker finner du på Landbruksdirektoratet sin nettside. Du kan også kontakte: