Kulturmidlene gis støtte til arrangementer/kulturtiltak for organisasjoner/enkeltpersoner hjemmehørende i Røst kommune. Støtten skal gå til allment kulturarbeid, idrett og friluftsliv, øvrige kulturformål og det er satt en øvre grense på kr. 10 000,-

Det er satt av 25.000,- i restmidler 2020 til denne utlysningen.

Retningslinjer og søknadsskjema ligger vedlagt.

Søknaden sendes til: postkasse@rost.kommune.no