UKL Røst

Røst kommune fikk i 2018 status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. I år disponerer kommunen kr 750 000 til ulike tiltak. Landbruksforetak, organisasjoner og andre som skal gjennomføre tiltak i UKL-området kan søke om tilskudd for 2021 innen 19.april 2021.

Hva tilskuddsmidlene kan brukes til

Tilskuddsordningen omfatter jordbrukets kulturlandskap i hele Røst kommune. Det kan i år søkes om tilskudd til engangs-/ investeringstiltak. Tilskuddsmidlene forvaltes i samsvar med formålet i  Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og målsettingene i planer for området. Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap skal bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Tiltak som kan gis tilskudd kan være:

 • restaurering og skjøtsel av arealer
 • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
 • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
 • formidling
 • nødvendig planlegging av tiltak
 • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
 • kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier
 • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen.

SMIL Røst

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Røst kommune har fått bevilget kr 70.000,- for 2021.

Tiltak det kan søkes SMIL-tilskudd til er:

KULTURLANDSKAP

 • Verdifulle kulturlandskap i innmark – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)
 • Verdifulle kulturlandskap i utmark - – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)

BIOLOGISK MANGFOLD

 • Utvalgte naturtyper – hule eiker og slåttemark – istandsetting
 • Trua naturtyper – eks. hagemark og naturbeitemark - istandsetting
 • Biologisk verdifulle arealer inklusive tiltak for pollinerende insekter - istandsetting
 • Fjerning av fremmede skadelige arter i kulturlandskapet

KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

 • Automatisk freda kulturminner – gravhauger, hustufter m.m. – istandsetting og synliggjøring
 • Verneverdige bygninger - istandsetting
 • Steingjerder og skigarder - istandsetting

FRILUFTSLIV

 • Turstier i jordbrukslandskapet – etablering og istandsetting

AVRENNING TIL VANN

 • Utbedring av hydrotekniske anlegg – rørgater, kummer, avskjæringsgrøfter m.m.
 • Gjenåpning av bekkelukkinger
 • Erosjonssikring i/langs vassdrag
 • Vegetasjonssoner/kantsoner langs vassdrag – plantinger som sikringstiltak
 • Flomdempende tiltak
 • Fangdammer og våtmarker – etablering
 • Fangdammer og våtmarker – vedlikehold og tømming
 • Tiltak mot avrenning fra veksthus – oppsamlingsanlegg, rensetiltak m.m.
 • Omlegging på erosjonsutsatt areal – tiltak på svært erosjonsutsatt areal
 • Miljøplantinger – planting av busker og trær av hensyn til miljø eller kulturlandskap

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksjord og som drenerer dette arealet, kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. For planerte arealer kan du søke om tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Røst har fått innvilget kr 10.000,- til drenering av jordbruksjord 2021.

Hvordan søke

Søknader om tilskudd sendes via Altinn. Når du er innlogget, søker du opp aktuell tilskuddsordning i søkefeltet helt nederst på nettsiden. Hvis du har problemer med å søke digitalt, kontakter du landbruksforvaltninga i Bodø kommune.

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknader om tilskudd over årets tilskuddsmidler må leveres seinest 19.04.2021. Søknadene saksbehandles av landbruksforvaltninga i Bodø kommune i samarbeid med Røst kommune.

Mer informasjon om ordningene og veiledning til søknaden:

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvordan du søker finner du på Landbruksdirektoratet sin nettside.  Du kan også kontakte:

 • Landbruksforvaltninga i Bodø kommune v/ Knut Blixe Valberg, telefon 96 72 72 00,

 e-post knut.valberg@bodo.kommune.no,

 • Landbruksforvaltninga i Bodø kommune v/ Yngve Fløttkjær, telefon 414 66 204,

e-post yngve.flottkjaer@bodo.kommune.no