10. og 11. januar:

Ordfører deltok på Nordlandskonferansen 2017 i Bodø. Tema på konferansen var «Det grønne skifte». Alle innledere på de forskjellige temaer som ble tatt opp, hadde hovedfokus på «det grønne skifte,» om ivaretakelse av miljøet for fremtiden. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll innledet om temaet «Det grønne skiftet – en mulighet for Nordland». Olje- og energiminister Terje Søviknes snakket om regjeringens arbeid med det grønne skifte og om olje- og gassutvinning utenfor LoVeSe. Stifter og leder av Bellona, Fredrik Hauge snakket om hans arbeid mot olje og forurensing i forbindelse med olje- og gass utenfor LoVeSe. Det ble snakket mye om hvordan næringslivet i Nordland skal utnytte de muligheter som ligger i et grønt skifte. Nordland er rik på naturressurser og hvordan næringslivet skal posisjonere seg på en internasjonal konkurransearena. Det ble satt fokus på det grønne skifte i forbindelse med attraktiviteter, by – og destinasjonsutvikling. Økt verdiskaping i naturbasert reiseliv i Nordland, og trengsel og sikkerhetsproblemer på norske reiselivsdestinasjoner. Det ble også snakket om det grønne skifte i utdanning og fremtidig arbeidsmarked m.m.

13. januar:

Første møte i prosjektgruppa som skal arbeide med opplevelsesbasert reiseliv. Dette er et mindre prosjekt som er et samarbeid mellom Vega, Træna og Røst. Vi er tre øysamfunn som har svært mye tilfelles, og det er et ønske om et samarbeid innen området kultur og reiseliv. Vega har verdensarvstatus og satser mye på vern og dun fra ærfugl, og produksjon av denne. Træna har Trænafestivalen og opplegg for kunstnere av mange slag. Røst har tørrfisk og mattradisjoner, Querini og kulturhistorie. Fellestrekk er Internasjonal kontakt, fisk og kulturhistorie. 16. Januar: Ny rådmann tiltrer stillingen. Inge Albriktsen heter den nye rådmannen. Inge kommer fra Steigen kommune og vi ønsker han velkommen til Røst, og håper at han vil trives sammen med oss. Inge har et ønske om å få med seg kona til Røst i løpet av året.

20. januar:

Styremøte i Redningsselskapet Distrikt Nordland. Her er det stor glede over at det er kommet på plass ny flytekai til Redningsskøyta på Røst. Redningsselskapet skal investere i nye og moderne redningsskøyter og gamle skal skiftes ut. Det er store kostnader med dette, ei ny skøyte koster i dag ca. 42. millioner kroner. Organisasjonen «Odd Fellow Norge» har bestemt at de skal gi et bidrag på 25. mill. kroner til redningsselskapet til den skøyta som bygges nå. Røst har tidligere hatt ei sterk redningsforening og undertegnede vil i løpet av våren forsøke å få startet opp redningsforeninga på Røst igjen.

24. januar:

«Besøksforvaltning» var tema da kommunen hadde besøk av et team fra Nordland Fylkeskommune. Dette er et prosjekt som kommer via Lofotrådet med utgangspunkt i den store økningen i turisttrafikken og de utfordringene det medfører. Utgangspunktet for prosjektet er at det skal lages gode opplegg og gode arenaer for å ta imot turister og besøkende når de besøker Lofoten. Prosjektet skal bidra til bedre samarbeid og nyskaping, bærekraftige bedrifter og lokalsamfunn. Det er snakk om fellesgoder, opplevelsesbasert reiseliv og gode samferdselsløsninger. Også bedre ordninger og tilrettelegging for søppel og toalettforhold for tilreisende.

25. januar:

Som kanskje noen har fått med seg så har det vært uro omkring sommerruten med MS Værøy for sommeren 2017. Værøy kommune har protestert heftig på ruteopplegget med bakgrunn i at befolkningen på Værøy ikke har direkte turer til og fra Bodø. Statens vegkontor og Torghatten Nord har lagt frem et rute som stort sett er lik den ruta som har gått de siste årene. En positiv endring for Røst er at vi nå får båt også på tirsdag ettermiddag/kveld. Værøy får trolig en eller to avganger med suppleringsferga Bodø til og fra Værøy/Bodø. Dette har Røst og Moskenes støttet Værøy kommune på. Håper det også kommer på plass. Når de nye fergerutene er klare skal vi legge dem ut her på kommunens hjemmeside. 26. januar: Røst hadde besøk av to representanter fra Lofoten Matpark. Vi startet første møte med dem straks flyet var landet på torsdags kveld (25/1) med møte om strategier for fiskeriene i Lofoten. Jeg hadde da samlet fiskeripolitisk utvalg til møte om fiskeriene på Røst og hvilke utfordringer vi står overfor. Det ble et godt møte hvor mange tema ble berørt som bl.a. behov for slipp, verksted, kvoter m.m.. Fiskeripolitisk utvalg skal arbeide videre med de innspill som ble tatt opp. På fredag (26/1) var det møter med enhetsledere i kommunen og næringsbedrifter om Traineesamarbeidet i Lofoten som har med tilrettelegging for nyutdannede og deres arbeidsmuligheter. Et annet tema som ble orientert om og diskutert er «Biosfæreområde Lofoten». Stikkord her er Næringsutvikling, Bolyst, Mat, Kultur, Reiseliv, Historie m.m.

31. januar:

Befaring av skolebygget. Røst kommunen må ta stilling til om det skal bygges ny skole eller om dagens skolebygg er mulig å benytte videre med ei oppgradering. En avgjørelse må tas i nær fremtid. Til dette oppdraget har Røst kommune engasjert Norconsult til å bistå med en gjennomgang og vurdering av dagens skolebygg. Bestillingen fra Røst kommune til Norconsult er om det er mulig å oppgradere dagens skole til standard for nye skolebygg eller om det må bygges nytt. Kostnader med oppgradering ev. nytt bygg og fjerning av gammelt bygg. Et svar på dette får vi i slutten av februar.

Dette er noe av det ordføreren har deltatt på og som har skjedd i kommunen den siste måneden, utenom ordførerens daglige gjøremål.