Kulturmidlene gis støtte til arrangementer/kulturtiltak for organisasjoner/enkeltpersoner hjemmehørende i Røst kommune. Støtten skal gå til allment kulturarbeid, idrett og friluftsliv, øvrige kulturformål og det er satt en øvre grense på kr. 10 000,-

Retningslinjer ligger vedlagt.