Foreldre til barn og ungdommer med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, er pårørende med store omsorgsoppgaver. Barna og ungdommene har ofte et omfattende hjelpebehov og behov for tett oppfølging i ulike faser av livet.

Mange foreldre opplever at informasjonen om tjenester og hjelpesystemet er mangelfullt, tilfeldig og personavhengig, og at de selv må finne, utløse og koordinere hjelpen som gis. Mange foreldre opplever også at tilbudet er for knapt, at det er fragmentert og lite koordinert.

For å sikre mer sammenhengende og bedre koordinerte tjenester til disse barna og ungdommene, og for å bistå og avlaste foreldrene, er det innført en rett til barnekoordinator.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere tjenestetilbudet til barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og velferdstjenester
 • Delta aktivt i tverrfaglig arbeid i enkeltsaker og tverrfaglig utviklingsarbeid.
 • Bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for innbyggerne i aktuell målgruppe.
 • Sørge for fremdrift i arbeidet med individuell plan
 • Være koordinator i enkeltsaker og delta i samarbeids- og ansvarsgruppemøter.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen helsefag eller andre relevante fagområder
 • Kunnskap om lover, forskrifter, faglige retningslinjer og veiledere som regulerer forvaltning og tjenester innen fagområdet 
 • Endrings- og samarbeidskompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med veiledning av brukere, pårørende og medarbeidere innen fagområdet 
 • Erfaring med arbeid med individuell plan eller annen koordinering av tjenester 
 • Erfaring fra og interesse for tverrfaglig samhandling
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelse

Personlige egenskaper

Du liker å jobbe i team, dele din kunnskap med dine kolleger, men samtidig er ydmyk for andres kompetanse og er i stand til å nyttiggjøre deg denne.

Du må være trygg på deg selv, du må kunne jobbe selvstendig, være strukturert og ansvarsbevisst, samtidig fungere i et team med kollegaer som er avhengig av tett samarbeid.
God evne til relasjonsbygging i møtet med brukere, pårørende og kolleger.

Vi tilbyr:

 • Spennende utviklingsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Hjelp til å skaffe bolig.
 • Gratis barnehage for barn opp til fire år.
 • Gode oppvekstsvilkår med nytt oppvekstsenter, svømmebasseng og allhall.
 • Arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale, pensjonsavtale i KLP og fastlønn etter avtale.

Søknadsprosess:

Send søknad merket Barnekoordinator til e-post eller per post til Røst kommune: Røstlandveien 37, 8064 Røst. Vi ønsker to referanser i søknaden. Vitnemål, attester og autorisasjon legges fram ved evt. intervju. Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn tre måneder) må fremlegges før tiltredelse.

Søknadsfrist: 25.07.2024

For mer informasjon, kontakt kommunalsjef helse og omsorg Rannfrid Myran på telefon 760 50 518 / 957 94 137 eller e-post rannfrid.myran@rost.kommune.no.

 Besøk vår hjemmeside på www.rost.kommune.no.