På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 12.12.2017 om utskriving av eiendomsskatt for 2018, og med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen, bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer og utregnede eiendomsskattebeløp. Eiendommer som er helt fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §§ 5 eller 7 fremgår særskilt av listen. I tillegg til at skattelistene publiseres her på kommunens nettside legges de også ut til ettersyn i servicetorget og på biblioteket.

Verk og bruk ble taksert i 2013, mens bolig- og fritidseiendommer samt annen næringseiendom ble taksert i 2014. Disse takstene står i 10 år fra takseringsdato. Det er derfor ikke gjennomført noen ny taksering siden forrige utskriving. Der det har vært nødvendig med korrigeringer som følge av endringer i grunnlagsopplysninger og/eller klagebehandling er takstene justert.

Eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt for 2018 må sendes skriftlig til Eiendomsskattekontoret i Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst, innen seks uker fra denne skatteseddels dato. Klagen bør inneholde en begrunnelse. Det kan også fremmes klage over selve takstvedtaket, om det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.