Hovedformålet er å lage én overordnet plan for alle næringer der de ulike næringene synliggjøres i egne kapitler. Planen vil naturligvis legge særlig stor vekt på fiskeri- og sjømatnæringen, samt reiseliv. Et annet viktig område i næringsplanen vil være rammebetingelser.

 Hovedformålet er å utarbeide en plan for næringsutvikling i kommunen. Næringsplanen vil ha en langsiktig og strategisk del som skal bidra til å legge til rette for:

 • styrking av konkurranseutsatt sektor som fangst og fiskeindustri. Bygge på Røst sine fortrinn
 • større nærings- og sysselsettingsmangfold
 • primærnæringer
 • reiselivs- og kulturnæringer
 • innovasjon og gründere
 • kompetanseheving (alle næringer)
 • samarbeidstiltak, profilering og markedsføring av Røst-samfunnet

 Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som er sammensatt slik:

 • Leder: ordfører
 • Politisk representant, opposisjon
 • En representant oppnevnt av produsentforeningen
 • En representant oppnevnt av reiselivsnæringen
 • En representant for fiskerne
 • Rådmannen

Fremdriftsplan:

Tidsperiode

Aktivitet

Merknad

April 2018

Kommunestyre vedtar forslag til planprogram

Møte 24.04.18

April 2018

Varsle planoppstart og legge ut planprogram på høring og offentlig ettersyn

 

 

Planprogram på høring

4 uker

Mai/juni 2018

Behandle innspill og fastsette planprogrammet

Fastsettes i formannskapet

Juni – oktober 2018

Utarbeide forslag til strategisk næringsplan. Temamøter. Prosess. Medvirkning

 

Oktober 2018

Høring/offentlig ettersyn

6 uker

November/desember 2018

Behandle innspill

 

 

Vedtak i formannskap og kommunestyre

 

Desember 2018

Offentliggjøring av vedtak og ferdig plan

 

 

Saksbehandler for strategisk næringsplan er næringssjef Hilde Grimstad. Epost: hilde.grimstad@rost.kommune.no, telefon 760 50510