På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 10.12.2019 med justering 3.2.2020 om utskriving av eiendomsskatt for 2020, og med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn.

Fra og med 2020 er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i gjeldende takster på alle boliger og fritidsboliger. Derfor har kommunestyret i Røst vedtatt at skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes opp fra 4,0 til 5,0 promille fra samme tidspunkt. Denne økningen er hjemlet i eiendomsskatteloven § 12 a og gjelder kun boliger og fritidsboliger med minst én selvstendig boenhet. De samme eiendommene beholder samtidig et bunnfradrag på kr 10 000. I sum er utskrevet eiendomsskatt redusert for alle boliger og fritidsboliger i 2020 sammenliknet med 2019.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer) og tilhørende takst- og skattedata. Eiendommer som er helt fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §§ 5 eller 7 fremgår særskilt i eget dokument. I tillegg til at skattelistene publiseres her på kommunens nettside legges de også ut til ettersyn i servicetorget og på biblioteket.

Forrige alminnelige taksering var i 2013. Takstene står i utgangspunktet i 10 år fra takseringsdato, og det er derfor ikke gjennomført noen ny taksering siden forrige utskriving. Der det har vært nødvendig med korrigeringer som følge av lovendringer eller endringer i grunnopplysninger og/eller klagebehandling er takstene justert.

Eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt for 2020 må sendes skriftlig til Eiendomsskattekontoret i Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst, innen seks uker fra denne skatteseddels dato. Klagen bør inneholde en begrunnelse. Det kan også fremmes klage over selve takstvedtaket, om det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.