Forslaget sendes derfor nå ut til offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget samt legges ut på kommunens hjemmeside og på rådhuset, til uttalelse innen en fastsatt frist. Handlingsplanen og forskriften skal sluttbehandles av kommunestyret.

Eventuelle uttalelser til utkastet merkes med "Uttalelse til rusmiddelpolitisk handlingsplan/forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv." og rettes til postkasse@rost.kommune.no.

Høringsfrist: 19. mai 2024.

Innsendte uttalelser vil ikke bli besvart enkeltvis, men vurdert og kommentert i saksframlegget ved sluttbehandling av handlingsplanen/forskriften. Spørsmål angående utkastene rettes til saksbehandler Kristian Stråmyr på e-post: Kristian.Stramyr@rost.kommune.no .

Bakgrunn for høringen

Planutkastet til rusmiddelpolitisk handlingsplan legger vekt på å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i kommunen samt en oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Utkastet inneholder i tillegg alkoholpolitiske retningslinjer jf. alkoholloven § 1-7d. I utkastet foreslås det å ta ut bestemmelsene rundt salgs- og skjenketidene fra de alkoholpolitiske retningslinjene, og legge det inn i en ny lokal forskrift.