Nytt i 2023 - listeforslagsportal

Det er etablert en egen listeforslagsportal hvor partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023 kan underskrive, oppføre listekandidater og levere listeforslag elektronisk.

Alle partier og grupper oppfordres til å benytte den nye listeforslagsportalen. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere - men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Ved å bruke listeforslagsportalen, vil riktig valg / valgår / kommune komme automatisk opp på det som sendes inn via løsningen.

Brukes ikke listeforslagsportalen, kan listeforslaget leveres på papir. I tilfelle skal valgdirektoratets maler for listeforslag og vedlegg (kommunestyrevalg)  benyttes.

Frister

Fristen for innlevering av listeforslaget er fredag 31. mars 2023 klokken 12.00.

Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen. Ved elektronisk innlevering er det lett å forholde seg til dette innleveringstidspunktet. Ved papirinnlevering er det ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten.

Fysisk innlevering kan kun skje til Røst rådhus.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er torsdag 20. april 2023 - klokken 12.00 (innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget). Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-5.

Selve listeforslaget

Minimum antall underskrivere er antall representanter som skal velges til kommunestyret, det vil si 11. Dette gjelder også for registrerte partier som stiller liste sammen med en uregistrert gruppe.

Enkeltpersoner kan bare skrive under på ett listeforslag.

Se ellers egne regler for partier registrert i Partiregisteret i valgloven § 6-3 (1).

Når det gjelder hvem som blir nominert/oppført på listeforslaget, er det viktig å være klar over alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra valg (må avgi en skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringen er sendt ut av kommunen).

Partinavn på listeforslaget

Partinavnet som skal påføres listeforslaget skal være det samme som er registrert i Partiregisteret; registrert vernet partinavn (HØYRE - ikke Røst HØYRE, RØDT - ikke Røst RØDT osv.)

For uregistrerte partier/grupper må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Røst kommune.

Antall listekandidater

Det skal velges 11 medlemmer til kommunestyret i Røst, og valgloven regulerer i dette tilfellet at det skal være minst 7 og maksimalt 17 navn på listeforslaget.

Dersom en kandidat ikke skulle være innført i folkeregisteret som bosatt i Røst når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen, altså ha flyttet til Røst.

Merk følgende: Hvis ikke listeforslagsportalen brukes, må listeforslaget skrives ut to-sidig, slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark).

Vedlegg til listeforslaget

Det må også leveres et vedlegg, og dette inneholder noen andre opplysninger enn det som kommer frem på selve listeforslaget. Opprettelse og utfylling av vedlegg vil også være tilgjengelig i listeforslagsportalen (aktuelle vedlegg blir automatisk produsert og sendt til kommunen når listeforslaget leveres elektronisk).

Bestemmelsen om vedlegg finner du i valgloven § 6 - 4.

Merk: Hvis ikke listeforslagsportalen brukes, må vedlegget printes ut to-sidig, slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere vedlegget på 2 adskilte ark).

Det er også mulig å sende inn listeforslaget og vedlegget skannet via e-post for å rekke innleveringsfristen, men originale to-sidige papirversjoner må uansett leveres så fort som mulig.

Hva skal stå på listeforslaget?

Kandidatene skal være oppført med

  • fornavn, etternavn og fødselsår.

Husk å markere for antall kandidater som skal ha stemmetillegg - i Røst er det maksimalt 4 kandidater som kan få slikt tillegg. På selve listen (og stemmeseddelen) vil dette komme frem ved at kandidaten er markert med fet skrift.

Kontroll av listeforslaget før innlevering

Om ønskelig vil alle forslagstillere få anledning til å kontrollere/sjekke listeforslaget mot manntallet gjennom en dialog med kommunen - helst i god tid før innleveringsfristen.

Gjennom å gjøre dette vil alle opplysninger knyttet til alle foreslåtte kandidater sjekkes mot folkeregisteret / manntallet, og man får «vasket» bort det som eventuelt ikke stemmer med manntallet.

Vi får tilgang til manntallet i midten av januar.

Veiledning fra Valgdirektoratet

På sidene til Valgdirektoratet ligger det informasjon om listeforslag, om å:

  • stille til valg
  • opprettelse / innlevering av listeforslag.

Merk at det er følgende maler for listeforslag og vedlegg til listeforslag som skal brukes ved innlevering på papir:

Maler for listeforslag

Last ned mal for listeforslag

Last ned mal for listeforslag - forenklet regelverk

Maler for vedlegg

Last ned vedlegg A - kandidatenes kontaktinformasjon

Last ned vedlegg B - underskrivernes kontaktinformasjon

Godkjenning av valglistene

Når listeforslaget er mottatt og kontrollert - og etter at fristen for å trekke forslaget er utløpt (20. april) - vil kommunen sende underretning til alle foreslåtte kandidater med en kort frist for å eventuelt trekke sitt kandidatur.

Når fristen for å be seg fritatt er utløpt, legges det frem en sak til valgstyret om endelig godkjenning av listeforslaget. Dette vil skje før 1. juni.

Veiledning fra kommunen

Ta gjerne kontakt med kommunens valgansvarlige ved eventuelle spørsmål:

Kay Meløysund
Telefon: 76 05 05 08
kay.meloysund@rost.kommune.no

Kristian Stråmyr
Telefon: 76 05 05 07
Kristian.stramyr@rost.kommune.no