Gode røstværinger!

Atter et annerledes år går mot slutten. Igjen vil jeg derfor starte med å rette en stor takk til dere alle! En takk for den innsatsen hver og en har bidratt med for å forhindre store smitteutbrudd på øya. Gjennom et nytt år med felles laginnsats har det også i år gått bra på Røst. Så vet jeg at det har kostet, på mange vis, for mange – men «vi står han a», i lag!

Vi går ei julehøytid i møte, hvor vi fortsatt må være forsiktige og forholde oss til gjeldende smittevernregler. Disse, utover de vanlige hygienereglene vi alle har lært oss å leve med, går nå hovedsakelig ut på å begrense antall nærkontakter, holde avstand, og å bruke munnbind der det er nødvendig. I tillegg gjelder det å være hjemme og ta en test hvis du blir syk. Vi er fortsatt sårbare, og er atter på tur inn den viktigste tiden for fiskerinæringa og øya vår, så la oss fortsette laginnsatsen.

En annen følge av de nye smitteverntiltakene er at alle som kan, nå skal ha hjemmekontor. Dette medfører at kommunens kontorer på rådhuset er stengt. Ønsker du kontakt med noen av oss kan du likevel ringe kommunens sentralbord som vanlig, ta direkte kontakt med oss på mobil eller sende e-post.
Oppdatert og nødvendig informasjon finner du til enhver tid på kommunens hjemmeside.

Så litt selvskryt: På Røst er vi veldig gode med vaksinering, la oss fortsette med det. Alle over 65 år og risikogrupper skal nå ha fått tilbud om tredje vaksinedose. I løpet av uke 1 i 2022 går det ut tilbud om vaksinasjon med
dose 3 til personer på Røst mellom 45-65 år.


Og apropos fiskerinæringa, så ble ikke årets vinterfiske slik vi hadde sett det for oss. Det ble utfordringer på flere hold. Fiskebedriftene slet med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, fisken kom sent og mye dårlig vær bidro til at det ble en vanskelig sesong.
Spesielt den minste flåten fikk det vanskelig og konsekvensen ble at ikke alle klarte å fiske kvoten sin.
Vi får håpe at kommende vintersesong blir av en annen art, både til lands og til havs. Det er av stor betydning for oss alle.

Vi har jobbet mye for at vårt havneutbedringsprosjekt fremdeles skal være prioritert i den nye Nasjonale transportplanen for 2022-2033, og det klarte vi. Det skal gjennomføres merking, utdyping samt skjerming av innseilingen til Røst havn. Kostnadsanslag er på 165 millioner kroner og prosjektet er prioritet i første seksårsperiode. Nå skal vi stå på videre for å komme i gang med prosjektet så snart som mulig. Det er særlig viktig med tanke på samfunnssikkerhet, men også spesielt viktig for videre næringsutvikling på Røst.

I Lofotrådet har vi jobbet mye med både samferdsel, Nasjonal transportplan og besøksforvaltning for å nevne noe og alt dette henger naturlig sammen med vår store satsing og felles vekstprogram «Lofoten de grønne øyene 2030». Vårt mål er å bli en lavutslippsregion og at man i 2030 skal kunne reise i Lofoten, og forflytte seg fra Fiskebøl til Røst med minimalt klimautslipp og slitasje i naturen. Vi har som mål å bli en nasjonal pilot på grønn omstilling, og gjennom dette gjøre regionen mere attraktiv, med et bærekraftig og livskraftig næringsliv.

Røst kommune, på lik linje med mange andre distriktskommuner opplever dessverre fortsatt et synkende folketall. En konsekvens av dette er at vi får reduksjon i inntektene til kommunen. Det er utfordrende.
Administrasjonen og politikerne jobber veldig godt sammen, det er jeg takknemlig for
.
Sammen finner vi gode løsninger på det meste. Vi har bl.a. gjennom en god budsjettprosess og godt samarbeid mellom alle involverte parter, jobbet frem en god økonomiplan for 2022-2025, og et godt og bærekraftig budsjett for 2022.

Vi viderefører det gode tjenestetilbudet vi har i Røst kommune, i tillegg har vi gjort følgende prioriteringer for 2022:

* Vi skal fortsatt ha gratis barnehage for de minste barna
* Vi skal fortsatt ha gratis skolelunsj for elevene våre
* Vi skal fortsatt ha næringssjef på Røst
* Vi jobber videre med tilflyttingsprosjektet
* Vi renoverer kaia v/Gleaveien, viktig å kunne tilby ei trygg kai å legge til
* Vi gir et betydelig økt tilskudd til KF Querinihallen, for nødvendig vedlikehold  og drift av hallen vår, til glede for oss alle
* Vi viderefører den gode lærlingeordningen vi har
* Kommunen kjøper inn nytt nett-tv utstyr, slik at vi med bedre kvalitet kan overføre våre politiske møter ut til befolkningen
* Vi øker stillingsressursen for helsesykepleier
* Vi investerer i ny traktor til teknisk etat og vi har bevilget penger til 10 nye veilys. Det skal bli lys på steder hvor det i dag er mørkt.
* Vi fortsetter arbeidet med å skifte ut gamle vannrør av eternitt
* Det jobbes videre med finansiering av Industrikaia
* Prosjektet Via Querinissima, finansiert av Bodø 2024 er nå kommet i gang. Vi har mye spennende i vente gjennom dette prosjektet i årene som kommer. Øymusikanten fortsetter hos oss som en del av dette prosjektet
* Vi skal etablere frivillighetssentral på Røst. En frivillighetssentral skal jobbe med trivselstiltak i samfunnet. Dette blir et nytt, flott tilbud til hele øya.

Jeg ønsker også å nevne arbeidet som pågår med kommuneplanens samfunnsdel. Her har det vært avholdt mange bransjemøter for å få innspill til hvordan vi i fellesskap skal utvikle Røst fremover de neste 12 årene. Jeg ønsker å takke alle som har møtt opp og bidratt i dette arbeidet så langt. Dere har alle kommet med gode og viktige innspill. Det er i tillegg sendt ut en spørreundersøkelse til alle på Røst, som jeg håper hver og en tar seg tid til å svare på. Mer om dette finner dere på kommunens hjemmeside.

Rett bortom rådhuset begynner det nye oppvekstsenteret å ta form. Det er fint å kunne følge fremdriften så tett på. Vi gleder oss stort til åpning av det nye bygget og til å ta det i bruk ved skolestart høsten 2022. Det nye oppvekstsenteret vil gi oss en ny fremtidsrettet organisering av barnehage, skole, sfo og bibliotek og vil kanskje bli den viktigste byggesteinen i røstsamfunnet. Oppvekstsenteret skal også romme nye tannlegelokaler.

Til tross for planlegging, bevillinger og gode vedtak, så oppstår det også i Røst kommune fra tid til annen, vanskelige situasjoner. 
I høst har det vært store utfordringer på skolen grunnet lærermangel og i perioder mangel av leder på oppvekstområdet. Det har bekymret mange, også oss politikere.
Den administrative ledelsen har vært tett på situasjonen i hele høst. Vi er likevel klar over at både elever, foreldre og lærere har opplevd denne situasjonen som utilfredsstillende og vanskelig.
Det er derfor ekstra gledelig at det nå er tilsatt ny leder for oppvekstsenteret og også to nye lærere. Lærerne er på plass ved skolestart i januar, mens leder for oppvekstsenteret sammen med sin datter på 11 år, flytter til oss i løpet av januar. Det, i tillegg til at også andre forsterkninger settes inn, håper og tror vi skal gi alle det de har krav på.

Sola har snudd, og vi går mot lysere tider. Jeg ser frem til et nytt år.
Jeg har håp om at det skal blir lettere å leve med pandemien og at livene våre kan normaliseres enda litt mer i løpet av det nye året.

De fleste av oss har det bra, men det er alltid er noen som sliter og det kan være mange forskjellige grunner til det. Tiden vi nå går inn i, kan for noen som har det vanskelig være et forsterkende element. La oss ta oss tid til å løfte blikket. Er det kanskje noen rundt oss som kunne trengt litt ekstra oppmerksomhet eller en liten oppmuntring?

La oss da gjerne spre litt ekstra juleglede, det er ofte ikke mye som skal til for å gjøre en forskjell, men la oss alle også huske å ta vare på hverandre i hverdagene som kommer, vi er ikke flere enn at det skal være mulig å få til.

Så startet jeg denne hilsen med en takk til dere alle, og jeg vil gjerne også avslutte med en takk.
Denne går i år til alle lokale bedrifter, til hele det lokale næringsliv og til frivilligheten på Røst. Deres bidrag gjennom verdiskaping og gjennom å tilføre samfunnet gode tjenester, tilbud og aktiviteter på øya vår, gjør Røst til en unik kommune og et godt sted å bo! Takk!

 

Kjære røstværinger, røstvenner og tilreisende, med dette ønsker jeg dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år

                                                                                                       Elisabeth Mikalsen
                                                                                                       Ordfører Røst kommune