I sak 22/28 har kommunestyret gjort endelig vedtak for kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2033. Planarbeidet har pågått i et år og det har vært flere innspill og involvering fra flere parter. Det vedtatte dokumentet vil være styrende for politikere og administrasjon de neste årene.

I sak 22/29 er planprogrammet for kommuneplanens arealdel og kystsoneplan 2023 - 2034 vedtatt. Planprogrammet legger føringer for prosessen for utarbeidelse av arealplan og kystsoneplanen. Det tas sikte på at dette arbeidet skal være ferdigstilt innen juni 2023. Innbyggere, næringsliv og andre instanser anmodes om å delta i arbeidet med nytt arealkart på land og sjø.

Dokumentene ligger vedlagt.