Det er krav i plan og bygningsloven at alle kommuner skal ha en planstrategi. Planstategien skal gi en oversikt over kommunens planbehov i valgperioden. 

Vedlagte plan legges ut til høring, og det tas sikte på at planen tas opp til behandling i kommunestyrets junimøte.