Prosjektlederen skal koordinere, lede og sikre fremdrift i arbeidet med kulturmiljøplanen, i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører. Prosjektlederen vil også være ansvarlig for medvirkning fra innbyggere og relevante interessegrupper.

En kulturmiljøplan er et verktøy som kommunene bruker for å få en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer innenfor sine grenser, samt for å lage en plan for forvaltningen av disse. Planen skal gi kunnskap om fortiden og avklare hvilke kulturminner som skal tas vare på i fremtiden.

Tilbud: Leveres elektronisk innen 5. august til postkasse@rost.kommune.no. Kontakt Kristian Stråmyr på kristian.stramyr@rost.kommune.no for spørsmål.

Nyttige lenker