Røst 09.10.21

 

Nå er det litt over to år siden kommunevalget i 2019, hvor Røst Samarbeidsliste fikk folkets tillit på Røst.  Med over 54 % av stemmene og rent flertall, fikk vi dermed 6 representanter inn i kommunestyret.  Disse 6 sammen med 4 representanter fra Sentrumslista, og 1 representant fra Liste for SP, Rødt og partiuavhengige fiskere har gjennom godt samarbeid både oss imellom, og sammen med administrasjonen, styrt kommunen trygt og forsvarlig gjennom disse to årene.

Så er det nøyaktig to år siden i dag, at jeg ble valgt til ordfører i Røst kommune.
Det har vært to utfordrende, spennende, men også givende år.
Tenk hvilke utfordringer vi har møtt disse to årene, og tenk på alt vi likevel har fått gjennomført.

Vi var akkurat ferdig med budsjettarbeidet for 2020, hadde akkurat fått startet opp det nye året da pandemien slo til, og hverdagen ble dramatisk endret for oss alle.
Det var utfordringer på mange områder, men som leder av kriseledelsen i Røst kommune, vil jeg atter en gang berømme den jobben som ble gjort, både av kriseledelsen, av ansatte på alle enheter, av lokalt næringsliv, av den enkelte innbygger, men også politisk for å sikre og trygge hele samfunnet vårt.
Det ble gjennomført veldig mange møter og vi fikk alle mange nye arbeidsoppgaver.
Vi fikk utfordringer vi aldri tidligere hadde hatt, vi møtte problemstillinger vi aldri hadde tatt stilling til tidligere, men når vi nå ser tilbake, så vet vi at den jobben vi alle gjorde i lag, bidro til at vi på Røst har vært heldig og at vi har kommet oss gjennom denne pandemien uten alvorlige/kritiske konsekvenser.

Når jeg i dag går gjennom valgprogrammet vårt for å prøve å gjøre opp et foreløpig «regnskap», er jeg veldig fornøyd med hva vi har klart å innfri av valgløfter i løpet av de første årene.

Vi gikk til valg på at samarbeid var viktig for oss, og vi tror at samarbeid er det som må til for å skape konstruktiv utvikling. Jeg mener vi har skapt et klima hvor vi samarbeider godt, både mellom de forskjellige politiske grupperingene, mellom politikk og administrasjon, og mellom det politiske nivå og våre innbyggere.
Som en konsekvens av at vi ikke kunne ha tilhørere til stede under de politiske møtene i pandemiperioden, begynte vi å overføre møtene via Radio Røst og gjennom streaming.
Dette har vi fått veldig mange gode tilbakemeldinger på. Folk synes det er interessant å høre på møtene, og mange har gitt uttrykk for at de ønsker at vi skal fortsette med det, et ønske vi innfrir.
Vi ønsker åpenhet og at innbyggerne våre skal være informert om det som skjer i kommunen.

Kommunestyret er en arena hvor viktige avgjørelser tas. Det skal være rom for debatt, vi må ha god «takhøyde», samtidig som vi har og viser respekt for hverandre. Dette mener jeg også at vi har fått til. Så hender det selvfølgelig at man er uenige i en sak, men også da må avgjørelser tas. Da er det flertallet som bestemmer. Når avgjørelsen er tatt, må vi forholde oss til det, og fortsette å jobbe sammen mot de mål vi har satt oss for samfunnet vårt.

Vi gikk også til valg på å gjeninnføre hovedutvalgsmodellen, og å skape flere arenaer for meningsutveksling og engasjement i samfunnet. Dette har vi også fått på plass, og vi har oppnevnt følgende styringsgrupper:

  • styringsgruppe for kommuneplanarbeidet (kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel)
  • styringsgruppe for næringsarbeid
  • styringsgruppe for oppvekstsenter og for overordnet oppvekstplan
  • styringsgruppe for helse – og omsorgsplan og for boligpolitisk plan
  • styringsgruppe for infrastruktur: industrikai og plan for asfaltering og veilys
  • styringsgruppe for kulturplan, inkl. idrett
  • styringsgruppe for teknisk 

I tillegg har vi et aktivt eldreråd og ungdomsråd. På kommunens hjemmeside kan dere se hvem som er med i de forskjellige styringsgruppene.
Gjennom å oppnevne disse styringsgruppene ønsker vi å få en bredere medvirkning fra våre innbyggere og fra våre engasjerte politikere som kanskje ikke fikk en fast plass i kommunestyret, men som likevel har lyst å bidra til å utvikle øya.

Stillingen som næringssjef er videreført. Vårt ønske om å ha fokus på næringsutvikling der intensjonen blant annet er å bringe inn nye tanker og nye ideer, er i så måte ivaretatt.
Det jobbes fortsatt med å få gjeninnført ordning med eksternt tilskudd til vårt næringsfond.

Vi har stått på, det har vært arbeidet hardt både fra politisk nivå og sammen med lokalt næringsliv for at den lenge planlagte havneutbygging fortsatt skulle bli prioritert og da helst tidlig i den nye NTP (Nasjonal transportplan 2022-2033).
Dette arbeidet resulterte i at vi fortsatt er inne i NTP og i første periode. Det er vi godt fornøyd med. Det må likevel jobbes på videre, for det er først når vi har fått bevilget penger over statsbudsjettet, at vi faktisk kan komme i gang. Vi håper på oppstart så snart som mulig.

Vi har også hatt et godt samarbeid med lokalt næringsliv for å utvikle og sørge for at vi også i fremtiden skal ha gode samferdselstilbud til og fra øya vår. Vi har det bra, men det er mange ting som kan bli bedre og det jobbes det med kontinuerlig. Her kan nevnes bedre fergeforbindelse til resten av Lofoten for næringslivet, gratis ferge/overgangsbilletter, bedre/rimeligere løsninger for gods, flyruter som korresponderer bedre med øvrig kommunikasjon etc.

Vi sa i programmet vårt at vi ønsket utvidet åpningstid på Miljøstasjonen, det har vi innført.
Vi har også jobbet veldig mye med miljø og klimatiltak gjennom «Lofoten De grønne øyene 2030» som er en vekststrategi som alle kommunene i Lofoten, Destination Lofoten og Lofotkraft jobber sammen om. Dette er et stort og viktig arbeid. Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til at vi når de nasjonale målene i 2030.

Når det gjelder kulturaktiviteter, så har det vært vanskelig å ha aktiviteter gående ut fra den spesielle tiden vi har vært gjennom, men det gleder meg stort å se at samfunnet nå begynner å komme tilbake til normalen og aktivitetene startes opp igjen.

Vi har nylig fått ansatt prosjektleder for vårt store kultur- og næringsprosjekt «Via Querinissima». Dette er et samarbeid mellom Røst kommune, Bodø 2024 og Nordland fylkeskommune.
Røst kommune har inngått en samarbeidsavtale som medførte at vi fikk 5 millioner til prosjektet, og gjennom dette vil mye spennende og flott komme til å skje de neste årene.
Det er særlig gledelig at vi nå ansetter øymusikanten for 3 nye år.

Vi har innført gratis barnehage for barn opp til 2 år.

Vi har innvilget penger for opparbeidelse av nytt areal til kirkegården.

Vi har innvilget penger til å bytte fortøyningspullertene langs Gleakaia, samt at vi ønsker å starte utskifting av fenderplank langs kaia.

Som en del av en strategi for rekruttering har vi vedtatt en ny lærlingeordning. Det medfører at en lærling hos oss får 75 % lønn etter første halvår. (noe som er vesentlig bedre en den gradvise stigningen en lærling normalt får)

Vi fra Røst Samarbeidsliste har, sammen med Liste for SP, Rødt og partipolitiske uavhengige fiskere sørget for et flertall og en avgjørelse om å bygge oppvekstsenter på Røst. Det er fint å se at arbeidet er i gang. Dette er et kjempeløft økonomisk for kommunen, men et løft som var helt nødvendig å ta. Oppvekstsenteret vil bli et viktig bygg for veldig mange, både barn, ansatte og kommunens øvrige innbyggere i lang tid fremover. Oppvekstsenteret var riktig å prioritere nå. Så har vi fortsatt håp om å få ekstern finansiering av deler av prosjektet, noe vi tror er mulig.

Vi skal nå igangsette et utviklingsprosjekt/tilflyttingsprosjekt hvor det skal jobbes bredt og med mange tema. Hovedmålet er å ta vare på de som alt bor her på øya men prosjektet vil også forhåpentligvis bidra til utvikling og økt folkevekst.

I tillegg starter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, hvor vi håper på mange spennende treff og mange gode innspill fra våre innbyggere. Sammen skal vi lage en plan som beskriver veien videre og hvordan vi skal ha det på Røst i fremtiden. Det er et stort og viktig arbeid!

Det kunne vært skrevet mye mer om mangt, men jeg setter strek her og konkluderer med at jeg er fornøyd med «regnskapet» for hva vi har fått til på de to første årene av vår valgperiode, og så gleder vi oss til å fortsette jobben. Vi gikk til valg fordi vi er engasjerte røstværinger som ønsker å gjøre en jobb for øya og innbyggerne våre, det har vi gjort og det fortsetter vi med!

God høst!

Elisabeth Mikalsen
Ordfører Røst kommune

Røst Samarbeidsliste