UKL Røst

Røst kommune fikk i 2018 status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. I år disponerer kommunen kr 760 000 til ulike tiltak. Landbruksforetak, organisasjoner og andre som skal gjennomføre tiltak i UKL-området kan søke om tilskudd for 2023

Hva tilskuddsmidlene kan brukes til

Tilskuddsordningen omfatter jordbrukets kulturlandskap i hele Røst kommune. Det kan i år søkes om tilskudd til engangs-/ investeringstiltak. Tilskuddsmidlene forvaltes i samsvar med formålet i  Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og målsettingene i planer for området. Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap skal bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Tiltak som kan gis tilskudd kan være:

 • restaurering og skjøtsel av arealer
 • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
 • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
 • formidling
 • nødvendig planlegging av tiltak
 • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
 • kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier
 • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen.

Hvordan søke

Søknader om tilskudd sendes via Altinn. Når du er innlogget, søker du opp aktuell tilskuddsordning i søkefeltet helt nederst på nettsiden. Hvis du har problemer med å søke digitalt, kontakter du landbruksforvaltninga i Bodø kommune.

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknader om tilskudd over årets tilskuddsmidler må leveres seinest 1 april 2023. Søknadene saksbehandles av landbruksforvaltninga i Bodø kommune i samarbeid med Røst kommune.

 

SMIL Røst

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Røst kommune har fått bevilget kr 70.000,- for 2023.

Tiltak det kan søkes SMIL-tilskudd til er:

KULTURLANDSKAP

 • Verdifulle kulturlandskap i innmark – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)
 • Verdifulle kulturlandskap i utmark - – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)

BIOLOGISK MANGFOLD

 • Utvalgte naturtyper – slåttemark – istandsetting
 • Trua naturtyper – eks. hagemark og naturbeitemark - istandsetting
 • Biologisk verdifulle arealer inklusive tiltak for pollinerende insekter - istandsetting
 • Fjerning av fremmede skadelige arter i kulturlandskapet

KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

 • Automatisk freda kulturminner – gravhauger, hustufter m.m. – istandsetting og synliggjøring
 • Verneverdige bygninger - istandsetting
 • Steingjerder og skigarder - istandsetting

FRILUFTSLIV

 • Turstier i jordbrukslandskapet – etablering og istandsetting

AVRENNING TIL VANN

 • Utbedring av hydrotekniske anlegg – rørgater, kummer, avskjæringsgrøfter m.m.
 • Gjenåpning av bekkelukkinger
 • Erosjonssikring i/langs vassdrag
 • Vegetasjonssoner/kantsoner langs vassdrag – plantinger som sikringstiltak
 • Flomdempende tiltak
 • Fangdammer og våtmarker – etablering
 • Fangdammer og våtmarker – vedlikehold og tømming
 • Tiltak mot avrenning fra veksthus – oppsamlingsanlegg, rensetiltak m.m.
 • Omlegging på erosjonsutsatt areal – tiltak på svært erosjonsutsatt areal
 • Miljøplantinger – planting av busker og trær av hensyn til miljø eller kulturlandskap

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder Røst 2023

Røst har fått kr. 40.000,- til tilskudd i beiteområder for 2023.

Hva du kan søke tilskudd til:

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak
Gjelder prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk.

Dette kan være

 • planlegging og prosjektering av faste installasjoner
 • ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
 • prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
 • tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite
 • vegetasjonskartlegging

Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene
Gjelder investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk som fremmer beitebruken i et område.

 

Søknadsfrist for alle ordningene innen 1. april 2023.

 

Mer informasjon om ordningene og veiledning til søknaden:

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvordan du søker finner du på Landbruksdirektoratet sin nettside.  Du kan også kontakte:

 • Landbruksforvaltninga i Bodø kommune v/ Knut Blixe Valberg, telefon 96 72 72 00,

 e-post knut.valberg@bodo.kommune.no,

 • Landbruksforvaltninga i Bodø kommune v/ Yngve Fløttkjær, telefon 414 66 204,

e-post yngve.flottkjaer@bodo.kommune.no