Etter Sivilforsvarsloven har alle kommuner en beredskapsplikt. På den bakgrunn hadde Fylkesmannen et tilsyn for å se om Røst kommune oppfylte kravene i loven.

Følgende ble gjennomgått:

- riskiko og sårbarhetsanalyser

- helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet

- overordnet planverk

- oppdateringer og revisjoner

- øvelser og opplæring.

- evaluering av hendelser

- skriftlig dokumentasjon.

På bakgrunn av dokumenter og intervjuer ble det ikke avdekket avvik. Det ble kun knyttet en merknad til rapporten.

 

-