Vedtekter for Skolefritidsordningen - Røst

Skolefritidsordningen, heretter kalt SFO, er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for alle barn i 1.– 4 trinn.

Barn i 5.– 7. trinn, med spesielle behov kan også benytte SFO.

Innhold og virksomhet skal preges av alle barns behov for lek, kulturaktivitet og sosial læring.

Bemanning og ledelse:
Enhetsleder skole har det administrative, økonomiske og faglige ansvar.

SFO skal bemannes etter behov.

Behov for SFO – plass skal meldes til Røst kommune v/enhetsleder for Oppvekst. Økning eller reduksjon av oppholdstid skal avtales med enhetsleder for oppvekst. Melding av oppsigelse skal stilles skriftlig til Røst kommune.
Det er en måneds oppsigelsesfrist av SFO – plass. Det betales for oppsigelsestiden.

For barn med hel plass:

  • Kl. 07.45 – 08.15 + etter skoletid til 16.30.

For barn med halv plass:

  • Etter skoletid til 16.30.

SFO følger skolens skolerute når det gjelder juleferie, påskeferie og sommerferie.

Satser for SFO:
Hel plass:        Kr. 2000,- pr mnd
Halv plass:      Kr. 1200,- pr mnd

Kost:                Kr.   100,-
Dagsats:          Kr.   150,-