I tråd med bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet. Krav til kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldene fra 1. januar 2010 gjennom endringer i sivilforsvars- loven. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt ble videreført i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Samfunnssikkerhet defineres som: "Samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger." (Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet). Videreført i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Kommunen skal legge til rette for et samfunns- sikkerhetsarbeid som
• Beskytter befolkningen og bidrar til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.                            

• Gir oversikt, kunnskap og bevissthet om  samfunnssikkerhetsutfordringer, og hvilke  virkninger disse vil ha for befolkning og lokalsamfunn.

• Reduserer risiko og sårbarhet gjennom  forebyggende arbeid.

• Sikrer god beredskap og krisehåndteringsevne.

• Ivaretar samarbeid og samordning med interne og eksterne samfunnssikkerhetsaktører i kommunen.
Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt retter seg mot uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved en sikkerhetspolitisk krise eller ved væpnet konflikt. Når det gjelder de såkalte "hverdagshendelsene", altså ulykker og hendelser i det daglige, håndteres disse blant annet med innsats fra nød- og redningstjenesten.
Selv om søkelyset er rettet mot uønskede hendelser som utfordrer kommunen, er et godt forebyggende arbeid og god grunnberedskap forutsetninger for et godt samfunnssikkerhetsarbeid.
 

Røst kommunes kriseledelse består av:

  • Ordfører
  • Kommunedirektør
  • Enhetsleder for helse og omsorg
  • Enhetsleder teknisk/brannsjef
  • Enhetsleder oppvekst
  • Enhetsleder støtte
  • Kommuneoverlegen i Røst
  • Polititjenestemann i Værøy og Røst (ved behov)