Strategien "Lofoten De Grønne Øyene 2030" inviterer Lofotens 6 kommuner, næringslivet i regionen og befolkningen til en felles innsats for grønn vekst som legger til rette for at Lofoten når målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2030.

De grønne øyene mål

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. Alle må bidra til omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Strategien "Lofoten De Grønne Øyene 2030" inviterer Lofotens 6 kommuner, næringslivet i regionen og befolkningen til en felles innsats for grønn vekst som legger til rette for at Lofoten når målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2030. Lofoten De Grønne Øyene 2030 (DGØ) skal være en tiårig vekststrategi for Lofoten som svarer ut regionale, nasjonale og internasjonale klimamål og sørger for en grønn og bærekraftig vekst for kommunene i Lofoten.

Ett Lofoten

Lofoten har i dag en rekke utfordringer knyttet til bærekraftig forvaltning av naturressursene, vekst i reiselivet, slitasje i naturen, negativ befolkningsvekst, behovet for helårige arbeidsplasser og økt næringsutvikling. Det er behov for en grønn vekststrategi for å være i førersetet for å sikre grønn og bærekraftig vekst og konkurransekraft i Lofoten når verden omstiller seg til lavutslipp.

Ved å etablere et flerårig regionalt utviklingsprosjekt i form av en grønn vekststrategi for Lofoten, er målet å bidra til at regionen bygger opp under FNs bærekraftsmål, stimulerer næringslivet til omstilling og grønn konkurransekraft og samtidig utvikler et bærekraftig lokalsamfunn. Dette skal sikre et godt og livskraftig bosted for Lofotens innbyggere for framtiden.

0

Regionalt blir det satt ned arbeidsgrupper som vil utarbeide tiltak under hvert programområde i form av en konkret handlingsplan:

  1. Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser
  2. Nullutslipps transportsoner 5
  3. Fornybart/utslippsfritt reisemål
  4. Utslippsfritt kystfiske (fra kyst til marked)
  5. Lavutslipp landbruk og havbruk
  6. Lavutslipp luftfart/ El-fly

Lofotrådet inviterer næringslivet i Lofoten til å være en del av «Green Deal Lofoten» - en gjensidig plattform for samarbeid.

Vekststrategien skal rulleres årlig, slik at en kan tilpasse innspillene som kommer fra den enkelte kommune eller andre interessenter. Dokumentet er dynamisk, så når den enkelte kommune tilslutter seg Lofotrådets strategi, er det mulig å gjøre korrigeringer når det ansees som fornuftig.

Strategien vil bli lagt ut på denne siden etterhvert. 

Har du innspill eller tanker om hvordan din bedrift kan bidra til det "grønne skifte" og bruke omstillingen til å øke sin konkurransekraft, så vil vi gjerne høre fra deg! Ta gjerne kontakt med næringssjefen.