1.1 Bakgrunn

Røst er et fiskeriavhengig samfunn med lang og sterk historie/tradisjon særlig på tørrfiskproduksjon. For at samfunnet i fremtiden skal være robust og næringen ha nødvendig driftsgrunnlag, er det nødvendig med mer systematisk og målrettet arbeid for bedrede rammebetingelser for fiskerinæringen/industrien og samfunnet. For å gi en strategisk næringsplan legitimitet og relevans, involveres næringslivet slik at strategier og tiltak har god forankring hos de som planen skal virke for.

Planen gis status som en kommunedelplan som skal følges av en handlingsdel som rulleres årlig, noe som gjør det enklere å fange opp endringer i behov og utfordringer i ulike næringsgrupper. En kommunedelplan følger plan- og bygningsloven sine krav til planprosess og skal sikre bred medvirkning. Strategisk næringsplan for Røst utarbeides i hht. relevante føringer, samt kommunens egne vedtak, retningslinjer og planer som har relevans for næringsutvikling.

1.2 Målsetting

Hovedformålet med strategisk næringsplan er å lage én overordnet plan for alle næringer der de ulike næringene synliggjøres i egne kapitler. Planen vil legge særlig stor vekt på fiskeri- og sjømatnæringen, samt reiseliv. Et annet viktig område i næringsplanen vil være rammebetingelser. Eksempler på dette er samferdsel, kommunikasjonstilbud, infrastruktur og økonomiske virkemidler.

Forside-Strategisk næringsplan

Strategiske satsingsområder 

 • Rammebetingelser for næringsutvikling
 • Nye næringer
 • Sjømatnæringen og fangstleddet
 • Reiseliv og kulturnæringer
 • Andre næringer

 

1.3 Planprosess og medvirkning

Planprogram vedtatt i Formannskap og Kommunestyre den 24.04.2018. Kommunestyret har overordnet ansvar for kommunedelplanen og Formannskapet har styringsansvaret. Formannskapet oppnevnte en arbeidsgruppe sammensatt av politikere, næringslivsrepresentanter og Røst kommune. Denne var ledet av ordfører og bestod av:

 • Tor Arne Andreassen, tidligere ordfører
 • Hanne Ødegård, politisk representant
 • Torill Jørgensen, landbruk
 • Stein H. Karlsen, fiskerne
 • John Bjarne Holm, fiskeindustrien
 • Harjeet Jassal, reiselivsnæringen
 • Inge Albriktsen, tidligere rådmann

Tidligere næringssjef Hilde Grimstad har vært sekretariat, prosess- og prosjektleder. Det har vært avholdt tre temamøter samt åpent møte med workshop. Informasjon om møtene har vært gitt i Røst Radio, i åpne grupper på Facebook og ved direktehenvendelser til bedrifter og ressurspersoner i kommunen i tillegg til oppslag på butikk, fergekai, flyplass og hos bedrifter. Oppmøtet har variert, men det har kommet gode innspill som er tatt inn i planarbeidet

Strategisk næringsplan har et tiårsperspektiv.