Røst kommune fikk tildelt i 2020 en krisepakke på kr. 1 066 880,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond. Det gjenstår 361 880,- kr i søkbare midler som formannskapet har øremerket til den lokale sjømat- og fiskerinæringen, for å kunne støtte tiltak som kan motvirke negative virkninger av pandemien 


 

Hvem kan søke om støtte?

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

 

Det ble gjort følgende vedtak for videre tildelingskriteria for det ekstraordinære næringsfondet Covid-19 under møte den 16.12.2020, HNÆR 20/25:

Hovedutvalget for næringen støtter Rådmannens forslag til å avsetter resterende beløp på det ekstraordinære covid-19-fondet til den lokale sjømat- og fiskerinæringen, for å kunne støtte tiltak som kan motvirke negative virkninger av pandemien under vinterfiske 2021.

 

foto Regine Berglund

Vurdering

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

 • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 • Røst kommune vil også gjøre sine vurderinger opp mot strategier og tiltak definert i Strategisk næringsplan.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvordan søke om støtte?

Søknadsfrist

25. oktober 2021

Søknadsportal

Søknader mottas kun via https://regionalforvaltning.no

Dette bør din søknad inneholde:

Opplysninger om søker

 • Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.

 • Hvem som er kontaktperson.

Økonomi

 • Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.

 • Budsjett med en finansieringsplan.

 • Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår.

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater

 • Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.

 • Fremdriftsplanen for aktiviteter.

 • Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.

 • I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.

.
 

Slik sender du inn søknad til næringsfondet via Regionalforvaltning.no:

 • Logg deg inn med å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode

 • Trykk på ”Ny søknad” i venstre kolonne

 • Velg fylket ”Nordland”

 • Velg støtteordning "Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19-Røst kommune

 • Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken ”Søknadstittel

 • Trykk på ”Opprett ny søknad

 • Velg Søknadstype ”Trykk her hvis du skal søke om bedriftsrettet støtte eller etablererstøtte!”

 • Trykk ”Lagre og neste

 • Fyll inn side 1 til 7 – husk å trykke ”Lagre og neste” mellom hver utfylt side

 • Ikke glem å laste opp alle vedlegg som informasjon om bedrift/prosjekt, regnskap og budsjett

 • Husk å trykke på ”Send inn søknad” når du er ferdig med søknaden

 

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Forvaltning av Covid-19 midlene

Det er Formannskapet som avgjør søknader til Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 i henhold til retningslinjer. Røst kommunes næringssjef saksbehandler søknadene.

Rapportering og utbetaling

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

foto Regine Berglund