Gjelder perioden 16.12.2020 – 30.09.2024
Rusmiddelpolitisk handlingsplan ligger under dokumenter i denne artikkelen. 
 

1. Innledning

I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Handlingsplanen er kommunens retningslinjer for håndtering av salgs- og skjenkebevillinger i kommunen og er således førende for all saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger.

2. Målsetting

Røst kommune har som målsetting for sin alkoholpolitikk at denne skal legge opp til en praksis som vektlegger sosiale- og helsemessige hensyn overfor befolkningen. Alkoholpolitikken skal også fungere som næringsmessig virkemiddel i kommunen.

3. Bevillingsplikt

Etter alkoholloven § 1-4a kan salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk bare skje på grunnlag av bevilling.


Selv om det ikke betales et vederlag når det skjenkes alkohol er det likevel bevillingsplikt for skjenking av alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 8-9 på steder og lokaler som er allment tilgjengelig for offentligheten. Unntak fra denne bevillingsplikten kan gis dersom eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap.

4. Bevillingsperioden

Tidligere har salgs- og skjenkebevillingene vært fornyet hvert 4 år. Alkohollovens § 1-6 er imidlertid endret og åpner for en forlenget bevillingsperiode slik:
Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år forutsatt at alkoholpolitisk handlingsplan er revidert.

Røst kommunestyre har generelt vedtatt at alminnelige bevillinger forlenges til å gjelde for en ny fireårsperiode uten behandling når alkoholpolitisk handlingsplan er revidert. Likevel kan det hvert fjerde år pålegges enkelte bevillingshavere å søke om fornyet bevilling, på bakgrunn av hvordan bevillingen er utøvd. En slik sak kan legges frem for kommunestyret dersom kommunedirektøren finner det nødvendig eller dersom kommunestyret selv bestiller det.

 

5. Generelle bestemmelser

Ved vurdering av bevilling kan følgende forhold tillegges vekt:

 • skjenke- og salgsstedets karakter
 • antall skjenkesteder
 • driftskonsept
 • beliggenhet
 • lokalmiljø
 • lokalenes egnethet og bruk for øvrig
 • målgruppe
 • trafikk– og ordensmessige forhold
 • negativ erfaring med tidligere driftsform
 • næringspolitiske hensyn

 

.

6. Krav til søknad

Søknader om salgs- og skjenkebevilling skal leveres elektronisk. Nødvendig dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av søknadsskjemaet. Søker er selv ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon følger søknaden. Frist for behandling av søknad på bevillinger som skal framlegges politisk er 3 mnd.


7. Krav til innhenting av opplysninger

 • Det skal i alle saker innhentes minimum vandelsopplysninger fra politi og sosialtjenesten/NAV.
 • Ved søknad om permanent skjenkebevilling skal i tillegg innhentes minimum opplysninger om evt. utestående merverdiavgift og skatt.
 • Skjønnsvurdering ved bemerkninger fra politi og skatt skal tillegges stor vekt.
 • Har ny bevillingshaver gått konkurs må det sjekkes at det ikke er noen sammenheng mellom tidligere og ny bevillingshaver

 

8. Krav til skjenkesteder

Det kreves en serveringsbevilling og en klar profil for skjenkestedet.
Følgende virksomheter innvilges ikke alminnelig skjenkebevilling og i alminnelighet heller ikke skjenking ved enkeltanledning:

 • serveringstilbud med en driftsprofil som hele eller deler av døgnet fremstår som snackbar, gatekjøkken, kiosk eller lignende.
 • bensinstasjon eller serveringssted i umiddelbar tilknytning til bensinstasjon
 • idrettshaller
 • steder lokalisert tett ved alkoholfrie fritidstilbud

Andre krav:

 • Utendørs skjenking skal være fysisk avgrenset med gjerde eller annet som på forsvarlig vis omslutter hele skjenkearealet. Kommunen skal godkjenne avgrensningen.
 • Bevillingshaver skal ikke ha noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes alkohol.
 • Innehaver skal være ansvarlig for sitt nærområde i forhold til forsøpling og støy.
 • Hensiktsmessig støyskjerming skal gjennomføres.
 • Lokalene må være godkjent for sitt bruk og i samsvar med reguleringsbestemmelser, jfr. plan- og bygningsloven. Det kan likevel gis dispensasjon fra kravet for en bestemt periode dersom bevillingshaver legger frem planer til bygningsstyresmaktene for tiltak slik at lokalet kan oppfylle lovens krav. Kravet kan etter en konkret og individuell vurdering fravikes ved behandling av saker om ambulerende skjenkebevillinger etter alkohollovens § 4-5.
 • Det er ikke tillatt med musikk eller underholdning på uteserveringen etter kl. 22.00
 • Ivareta grunnleggende krav til smittevern jamfør vedtak fra myndighetene.
 • Det kan gis kommunal skjenkebevilling til båter/skip for alle alkoholgrupper etter en konkret og individuell vurdering.

 

9. Skjenketider

 

 • Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, kan skje mandag t.o.m. lørdag fra kl. 10.00 – 02.00, søndager/ helligdager fra kl. 10.00 – 24.00.
 • Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3, kan skje mandag t.o.m. lørdag fra kl. 13.00 – 02.00, søndag/ helligdag fra kl. 13.00 – 24.00.

 

Skjenket alkohol skal være konsumert senest 30 minutter etter at skjenketiden opphørte.
Det er tillatt å servere mat og ikke-alkoholholdig drikke utenom skjenketidene.

.

I de saker som er delegert kommunedirektøren og ordføreren, kan de innenfor de ovenfor nevnte tidsrammene, begrense skjenketidene i alle vedtak dersom det av folkehelse- eller sikkerhetsmessige grunner vurderes nødvendig. Eksempelvis kan beliggenhet, arrangementets størrelse og arrangementets konsept føre til behov for slike særskilte vurderinger og bestemmelser.


10. Krav til salgssteder

 • Bevilling kan gis til dagligvarebutikker der hovedvekten av varesortimentet er dagligvarer.
 • Alkoholforskriften § 3-4 sier:
  • Det kan ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk.
  • Med «bensinstasjon» forstås utsalgssted som i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift av eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter. Med «kiosk» forstås utsalg som i det vesentlige selger kioskvarer.
  • Overnevnte er ikke til hinder for at det kan gis bevilling til øl-utsalg i butikker hvor varesortimentet ikke på noe vis kan forveksles med bensinstasjon eller kiosk, og ellers har et konsept som er forenelig med slikt salg.

Øl og utlevering av øl kan skje innenfor følgende tidsrom:

 • o Kl. 0800-1800 på hverdager (kl. 0800- 2000 i vintersesongen 1. januar til 30. april)
 • o Kl. 0800-1500 på dager før søn- og helligdager (kl. 0800-1800 i vintersesongen 1. januar til 30. april). Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.
 • Virksomheten må ha godt synlig informasjon om aldersbestemmelser og legitimasjonsplikt.

.

11. Sanksjonsprosedyrer

Alkoholforskriftens kapitel 10 omhandler nytt prikkbelastningssystem innført fra 2016. Hovedregel her er at det skal ilegges det antall prikker forskriftens § 10-3 angir.

 • Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan det likevel vedtas å tildele færre prikker for en overtredelse
 • Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan det likevel tildele flere prikker for en overtredelse
 • Sanksjonsmyndigheten skal utøves i tråd med alkoholforskriftens kapitel 10. Ved brudd på alkohollovgivningen skal det gis:
 • Skriftlig varsel og vedtak om prikkbelastning

Vedtak om inndragning
En bevilling kan inndras etter alkohollovens § 1-8 for resten av bevillingsperioden eller for en kortere periode dersom vandelskravene i alkohollovens § 1-7b og ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av den. Det samme gjelder ved overtredelser av bestemmelser gjort i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål.


12. Tilsyn og kontrollutvalg

Tilsyn med salgs- og skjenkestedene reguleres iht. alkoholforskriftens kapittel 9.

 • Kommunedirektøren gis fullmakt som kontrollorgan
 • Det kan innhentes uttale fra politi og skatte og avgiftsmyndighetene som kontrolltiltak

13. Gebyrer

For alminnelige skjenkebevillinger, enkeltanledninger og ambulerende skjenkebevillinger (lukket selskap) fastsettes gebyr til satsene iht. alkoholloven og § 6-2 i alkoholforskriften.

14. Delegasjon

I medhold av kommuneloven § 13-1, 6. ledd gis kommunedirektøren myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker etter alkoholloven med forskrift i saker som ikke er av prinsipiell betydning såfremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet.
I medhold av kommuneloven § 6-1, 4. ledd gis ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker om ambulerende skjenkebevilgninger etter alkohollovens § 4-5. Det er to ambulerende skjenkebevillinger i Røst kommune.

Som prinsipielle/politiske saker regnes:

 • Nye permanente salgs- og skjenkebevillinger

Vesentlige endringer i bevillingen med nåværende bevillingshaver eller ny bevillingshaver. Som vesentlig menes:

-

 • Mer enn 50% økning i antall sitteplasser inne eller ute
 • Utvidelse av uteplass i tettbebygd område som må antas at naboer vil bli sjenert av på en slik måte at de vil ønske å kunne påvirke saken
 • Endring av skjenketid ut over det som er vanlig ellers i samme område og med samme konsept
 • Nye større bevillinger for enkeltanledninger eller ved vesentlig utvidelse fra tidligere år. (Over 1000 deltakere eller ut over 4 dager).
 • Tildeling av færre prikker enn hovedregel i loven tilsier
 • Tildeling av flere prikker enn hovedregel i loven tilsier, når ikke dette anses som en hastesak.
 • Inndragning av bevilling på grunnlag av prikkbelastning, når dette ikke anses som en hastesak. Om vilkårene til vandel i alkoholloven ikke lenger er oppfylt skal sak om inndragning av bevilling forelegges kommunestyret.

15. Kompetansekrav og alkoholpolitisk drøftingsarena

Formannskapet fungerer som alkoholpolitisk drøftingsarena. Formannskapet kan på eget initiativ ta opp alkoholpolitiske problemstillinger. Administrasjonen kan likedan ta opp problemstillinger med formannskapet på dette feltet.

Kommunen gir veiledning og kontrollerer bevillingshavere kontinuerlig i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt lokale bestemmelser. Kommunen gjennomfører også egne koordineringsmøter med større arrangører sammen med andre aktuelle myndigheter.