Røst kommunes næringsfond skal nyttes til tiltak som fremmer næringsutvikling i kommunen.Tilskudd eller lån fra fondet skal bidra til å fremme nyetableringer og/eller vekst i eksisterende virksomheter på Røst. Tiltak med positiv sysselsettingseffekt prioriteres. 

Søknadene behandles fortløpende

For ytterlig informasjon se vedlagte dokumenter i denne saken.

Den 03.05.2023 var fondets beholdning på kr 243 207,-.
Fondets beholdning  er dynamisk og reguleres etterhvert som innvilget lån fra søkere tilbakebetales. 


RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET

 

STØTTEFORMER

Fra Næringsfondet kan det ytes tilskudd og/eller lån til undersøkelse, planleggning, prosjektering, investering og gjennomføring av tiltak som er nevnt i Retningslinjene for bruk av næringsfondet, som ligger i sidemenyen i denne saken. Næringsfondet vil prioritere tiltak som bygger opp under kommunens innsatsområder som er definert i Strategiske næringsplan. 

Tilskuddsmottakere kan få tilskudd til et bestemt tiltak i maksimalt 5 år selv om tiltaket har lengre varighet. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført i planlagt omfang og til oppgitt kostnad innen 1 år fra oppstart, vil tilskudd og/eller lån bli tilsvarende redusert. 

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

TILSKUDD

 • Det kan i utgangspunktet ikke ytes tilskudd med mer enn kr. 100.00,- til et enkelttiltak. 
 • Som hovedregel gis kr. 50 000,- i tilskudd per nye årsverk. Søkes tilskudd til nye arbeidsplasser mindre enn et årsverk, kan tilskudd reduseres forholdsmessig. 
 • Ved kjøp av fiskefartøy kan det innvilges tilskudd med inntil kr 100.000,- pr arbeidsplass, begrenest oppad til kr 300.000,- pr. prosjekt.
  • I de tilfeller hvor det også innvilges lån er maksimalgrensen på lån og tilskudd til sammen kr. 400.000,-. 
  • Hvor kriteria for rekrutteringstilskudd er tilstede, kan tilskudd gis utover det maksimale på kr. 100.000,-.
 • Samme tiltak kan bare gis tilskudd til en gang, men Formannskapet kan i særlige tilfeller dispansere fra reglene om tilskuddets størrelse.
 • Personer/bedrifter som mottar tilskudd og/eller lån forplikter seg til å drive virksomheten i Røst kommune i 5 år etter at støtten er mottatt. 
 • Investeringstilskudd fra næringsfondet er skattepliktig og reduserer det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende tilskuddet. Mottaker skal oppgi informasjon til Skatteetaten. 

TILSKUDDET SKAL IKKE BRUKES TIL

 • Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.
 • Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
  • Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms sysselsettningsmuligheter og velferdstilbud og ved nyetablering kan det gis inntill 70% støtte.
 • Igangsatte prosjekter kan ikke søke finansiering.
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med denne forskriften.
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

LÅN

 • Det kan ytes lån med opptil kr. 200.000,-.
  • Lån avdras over 5 år. Formannskapet kan i særlige tilfeller innvilge forlengelse av avdragstiden.
 • Ved kjøp av fiskefartøy kan det innvilges lån, begrenset oppad slik at samlet lån og tilskudd ikke overstiger kr 300.000,-.
  • Avdrag for kvotelån er 10 år og er rentefrie.
 • Invilget lån kan utbetales når investeringene er gjennomført og lånet er sikret med best mulig pant. Virksomheten og panteobjektet skal være fullverdiforsikret i hele låneperioden.

 

KRAV TIL SØKNAD OM TILSKUDD OG/ELLER LÅN

Du registrerer deg og sender inn din søknad elektronisk gjennom Regionalforvaltning.no

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:  

Opplysninger om søker 

 • Tittel
 • Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere
 • Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer 
 • Hvem som er kontaktpersonen.

Økonomi

 • Budsjett med en finansieringsplan: søknadsbeløp, egenkapital og bidrag fra andre offentlige aktører.
 • Det skal klart fremgå i søknad og budsjett hvilke spesifiserte formål Næringsfondtildelingen skal finansiere.
 • Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte.
 • Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges budsjettet, sammen med regnskap for eventuell igangværende aktivitet.   

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater 

 • Prosjektbeskrivelse
 • Mål og målgruppe for prosjektet 
 • Prosjektets formål
  • En beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse
 • Fremdriftsplan for aktiviteter 
 • Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha. 
 • Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer. 
 • Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser prosjektet har som målsetting
 • Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket 
 • Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet 
 • Eventuelle andre forhold som anes som viktige kan lastes opp. Søkere har adgang til å laste opp to vedlegg

Slik sender du inn søknad til næringsfondet:

 • Logg deg inn med å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode

 • Trykk på ”Ny søknad” i venstre kolonne

 • Velg fylket ”Nordland”

 • Velg støtteordning "Kommunalt næringsfond

 • Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken ”Søknadstittel

 • Trykk på ”Opprett ny søknad

 • Velg Søknadstype ”Trykk her hvis du skal søke om bedriftsrettet støtte eller etablererstøtte!”

 • Trykk ”Lagre og neste

 • Fyll inn side 1 til 7 – husk å trykke ”Lagre og neste” mellom hver utfylt side

 • Ikke glem å laste opp alle vedlegg som informasjon om bedrift/prosjekt, regnskap og budsjett

 • Husk å trykke på ”Send inn søknad” når du er ferdig med søknaden
   

OFFENTLIGHET

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

 

FORVALTNING AV NÆRINGSFONDET

Det er Formannskapet som avgjør søknader til næringsfondet i henhold til vedtatte retningslinjer. Røst kommunes næringssjef saksbehandler søknadene.

 

SLUTTRAPPORTERING

 • Tilskuddsmottakere skal rapportere i henhold til rapporteringskrav i regionalforvaltning.no
 • Tilskuddsmottakeren skal rapportere om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket.
 • Tilskuddmottaker skal sende inn et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.
 • Tilskuddsmottakeren skal gi forvalteren melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som går frem av søknaden eller vedtaket.
 • For tilskudd over 200 000 kroner skal det skal avlegges revisorgodkjent regnskap, eller regnskap godkjent av autorisert regnskapsfører for bedrifter som ikke er revisjonspliktige, for anvendelsen av tildelte midler. 

 

UTBETALING AV TILSKUDDSMIDLER

 • Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis.
 • Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget som ligger ved søknaden.
  • Blir de endelige kostnadene lavere enn omsøkt kostnadsoverslag, reduseres utbetalingen tilsvarende.
 • Vedtak om støtte fra næringsfondet står ved lag 1 år fra tilsagnsdato.
 • Det skal sendes inn en sluttrapport ellet et resultatskjema når tiltaktet er avsluttet, dette skal sendes inn på regionalforvaltning.no.
  • Dersom prosjektet har varighet ut over tildelingsåret, skal aktiviteter og ressursbruk spesifiseres i årlige rapporter. 
 • Prosjekter som får positiv tilsagn på lån og/eller tilskudd, må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram i søknaden.
 • I spesielle tilfeller kan det søkes til Formannskapet om delutbetaling.
 • Lån utbetales i sin helhet etter at investeringen er gjennomført.

 

KLAGERETT

Søkerne har rett til å påklage vedtak. Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan påklages etter Kommunelovens § 29 og Forvaltningsloven § 28. Klage sendes til Røst kommune innen tre uker fra søker har mottatt underretning om vedtaket.