Kommunestyret i Røst vedtok i møte 16.12.2020 å skrive ut eiendomskatt i 2021 på alle faste eiendommer i kommunen. Ordinær skattesats er 4,0 promille av skattegrunnlaget på alle type eiendommer. Boliger og fritidsboliger med minst én selvstendig boenhet hadde en skattesats på 5,0 promille i 2020, og for disse eiendommene er utskrevet eiendomsskatt for 2021 dermed 20 % lavere enn i 2020.

Nytt av året er også at eiendomsskatt under kr 300/år per eiendom ikke vil bli skrevet ut, selv om de står oppført på listene. Tidligere var denne grensen kr 50/år per eiendom.

Fra og med 2020 ble det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i gjeldende takster på alle boliger og fritidsboliger. Denne videreføres i 2021. Bunnfradrag på kr 10 000 for boliger og fritidsboliger med minst én selvstendig boenhet videreføres også.

De vedlagte listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer) og tilhørende takst- og skattedata. Eiendommer som er helt fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §§ 5 eller 7 fremgår særskilt.

Forrige alminnelige taksering var i 2013. Takstene står i utgangspunktet i 10 år fra takseringsdato, og det er derfor ikke gjennomført noen ny taksering siden forrige utskriving. Der det har vært nødvendig med korrigeringer som følge av lovendringer eller endringer i grunnopplysninger og/eller klagebehandling er takstene justert.

Eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt for 2021 må sendes skriftlig til 

Eiendomsskattekontoret i Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 RØST

innen seks uker fra skatteseddelens dato. Alternativt kan klagen sendes via eDialog på https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/945037687. Klagen bør inneholde en begrunnelse. Det kan også fremmes klage over selve takstvedtaket, om det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.