Kommunedirektøren er den øverste leder for kommunens administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Som øverste leder skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Normalt har kommunedirektøren fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan delegeres videre fra kommunedirektør og ned til enhetslederne, noe som går fram av kommunens delegasjonsreglement.

I den nye kommuneloven (§13 – 1) som trådte i kraft høsten 2019 er kommunedirektørens personalansvar styrket i forhold til tidligere. Det er nå lovfestet at kommunedirektøren har det løpende ansvaret for ansettelser, oppsigelser, suspensjon, avskjed og andre tjenestlige reaksjonen. Slik er kommunedirektørens arbeidsgiverrolle blitt tydeligere.

I arbeidet med ny kommunelov var det et mål å etablere et tydeligere skille mellom administrasjonen og folkevalgte. Det ga noen viktige presiseringer om kommunedirektørens utredningsplikt og iverksettingsplikt i § 13-1. Blant annet er det angitt at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak, og at iverksettingen skal skje uten ugrunnet opphold. Det er også gitt en ny presisering av at folkevalgte organers føringer og instrukser for kommunedirektørens arbeid skal skje i form av vedtak.